ΑΜΝΕΠ Α.Ε.: Αναπτυξιακός «εφιάλτης» συνολικής ζημίας ύψους 1.121.000€ για τους Μετόχους-Δήμους Κηφισιάς, Πεντέλης και Αγίας Παρασκευής!

0
411

Η ΑΜΝΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ ιδρύθηκε το 2007 από τους δυο πρώην Δήμους Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, που συνενώθηκαν το 2010 στον Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης.

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την 1η Ιουλίου του 2009, εγκρίθηκε η συμμετοχή στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε. δύο ακόμη δήμων, της Αγίας Παρασκευής και της Κηφισιάς, κάτι που οι υπεύθυνοι χαρακτήριζαν τότε ως «σημαντική εξέλιξη για το μέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της».

Μετά την αύξηση κεφαλαίου (ο Δήμος Κηφισιάς συμμετείχε με 64.438 ευρώ) η συμμετοχή στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε. διαμορφώθηκε ως εξής: Δήμος Μελισσίων 37,5%, Δήμος Αγίας Παρασκευής 25%, Δήμος Κηφισιάς 25% και Δήμος Νέας Πεντέλης 12,5%.

Μετά την Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα την ίδια μέρα, βάσει «πρακτικού» της εταιρείας εμφανίζεται να συνεδριάζει το νέο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., με παρόντα μέλη τους κ.κ. Ασημάκη Φωτόπουλο, Ιωάννη Λάιο, Καλλιόπη Γερασιμούλα, Παύλο Νεφελούδη, Ιωάννη Κουρή, Βασίλη Μιχαλακόπουλο, Τηλέμαχο Παλαιολόγο, Γεώργιο Παπαβασιλείου, Χριστίνα Κοσμά, Γεώργιο Τσούλο και Ελευθέριο Διονυσιώτη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την συγκρότηση σε Σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων με διαχειριστικές εξουσίες, δηλαδή να δοθεί το εν λόγω «πρακτικό σύγκλισης» του Δ.Σ. στις Τράπεζες και στις Αρχές για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία…..παρόλο ότι το Δ.Σ. δεν συνεκλήθη ποτέ!

Όμως, η σύντομη πορεία της περιβόητης και υπό εκκαθάριση σήμερα διαδημοτικής επιχείρησης, άλλα έδειξε. Σύμφωνα με την έκθεση προόδου εκκαθάρισης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., που συνέταξαν στις 17 Μαρτίου 2016, οι εκκαθαριστές Σωτήριος Σκαπέρδας και Γεωργία Μπούγλα, οι οποίοι έχουν οριστεί και ανέλαβαν με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων από τις 28/12/2012……«η μη ορθή αντιμετώπιση των προηγούμενων διοικήσεων εκφράζεται-εμφανίζεται κυρίως στην ουσιώδη έλλειψη οργανωμένου διοικητικού και επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας (π.χ. οργανωμένου λογιστηρίου, αρχείου, κ.τ.λ.), στη μη ύπαρξη υλικού ικανού επαληθευτικού υλικού, καθώς και στη μη επαρκή ύπαρξη οργανωτικής λειτουργίας των οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.».

Ο ισολογισμός της εταιρείας ΑΜΝΕΠ Α.Ε. με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2010 που συνέταξε η TMS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. και η έκθεση ανασύστασης των λογιστικών δεδομένων 2007-2010 από την Business Partners Network – Οικονομικοί και Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι, καθώς και όλο το υλικό που παρέλαβαν, αποτέλεσαν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τους εκκαθαριστές ως βάση για τη σύνταξη της απογραφής και του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

«Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα αυτού που κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. και δείχνουν την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η εταιρεία, αποτυπώνουν μόνο την οικονομική διάσταση. Η άλλη διάσταση η αφανής είναι οι συνέπειες που ενδέχεται να έχουν τα πρόσωπα Φυσικά, Νομικά και ΟΤΑ (τα τελευταία προ της εκκαθάρισης) από τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων προς ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κ.λπ.»……επισημαίνουν οι εκκαθαριστές της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. στην έκθεση που παρέδωσαν προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης επί της προόδου εκκαθάρισης της εταιρείας.

Κληρονομήσαμε μόνο χρέη

Μετά το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε, οι τρεις Δήμοι-μέτοχοι προσπαθούν εδώ και τέσσερα χρόνια να εκκαθαρίσουν την επιχείρηση.

Στην συνεδρίασή στις 16/03/2016 αποφασίστηκε ο ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου (ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Αυλήτης) στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ και έγινε δεκτό το κατεπείγον αίτημα του προέδρου της Γ.Σ. για πίστωση 2.500 ευρώ που αφορούν στην κάλυψη άμεσων δικαστικών δαπανών, κατά το μερίδιο που αναλογεί στον Δήμο Κηφισιάς. Η συνολική πίστωση για τις δικαστικές δαπάνες προβλέπεται σε 10.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση από τους Δήμους και με κατανομή κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΜΝΕΠ.

Ο σημερινός πρόεδρος της Γ.Σ. ΑΜΝΕΠ, Παναγιώτης Μούστρης, παραβρέθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. Παρά τις ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., παρά αρκέστηκε να αναφερθεί στο ότι «η λειτουργία της δεν ευδοκίμησε αλλά κληρονομήσαμε μόνο χρέη, ενώ εκκρεμούν συμπληρωματικοί έλεγχοι που θα επιβαρύνουν έτη φορολογικά την εταιρεία», υπογραμμίζοντας ότι δικηγόρος που θα του ανατεθεί η υπόθεση, θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για την προστασία των τριών Δήμων – μετόχων.

Ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης αποτελεί τον καθρέπτη της εικόνας της εταιρείας σήμερα. Από την πρώτη ανάγνωση του ισολογισμού έναρξης οι εκκαθαριστές διαπιστώνουν ότι οι συνολικές ζημίες της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 486.050,13€ και οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και φόρους τέλη σε 110.787,54€.

«Αν δε μετρήσουμε ότι το ταμείο είναι ανύπαρκτο και το μετοχικό κεφάλαιο έχει εξανεμιστεί η ζημία των μετόχων είναι της τάξης των 855.000€. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί από ανείσπρακτες απαιτήσεις από πρόστιμα, φόρους, τέλη, δικαστικές εκβάσεις, κ.τ.λ. Με το πέρας του προσωρινού τακτικού ελέγχου τα αποτελέσματα της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. επιβαρύνονται τουλάχιστον κατά 266.089,12€ της ΦΑΕ Αθηνών και η συνολική μέχρι στιγμής ζημία των μετόχων ανέρχεται σε 1.121.000€»…..υπογραμμίζουν οι ίδιοι.

Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης προκύπτουν γεγονότα και συμβάντα που χρήζουν διερεύνησης και αιτιολόγησης, όπως στοιχεία για μη καταγραφέντα έσοδα κινηματογράφου, εμφάνιση μη καταγεγραμμένων πελατών-προμηθευτών και διαφορετικών υποχρεώσεων-απαιτήσεων από τις καταγραφείσες.

Επίσης, αναφέρονται στις ενέργειες ενημέρωσης των Δήμων-μετόχων για την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η διαδημοτική επιχείρηση, με τελευταία την ενημέρωση των δημάρχων Πεντέλης, Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής και των εκπροσώπων αυτών στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε., στις 28/07/2014, για την εξέλιξη της εκκαθάρισης, αλλά και για τη διαρκή ενημέρωση του προέδρου της Γ.Σ. μέχρι και σήμερα για όλα τα τρέχοντα θέματα.

Το ιστορικό της συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Στις 24/06/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς υπό την Προεδρία του κ. Γ. Παπαδόπουλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Να εγκρίνει (1) Την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. με την ανάληψη μετοχών ύψους 64.438,00 ευρώ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1,00 ευρώ και (2) Την εγγραφή ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2009 του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης.

Να εγκρίνει την υποβληθείσα οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο κ. Ν. Χιωτάκη όπως υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Να ορίσει τον Δήμαρχο κ. Ν. Χιωτάκη ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Στις 11/08/2009 η Δημαρχιακή Επιτροπή υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Ν. Χιωτάκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της δαπάνης ποσού 64.438,00 ευρώ και την ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.7521.03 με τίτλο «Συμμετοχή στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.» του προϋπολογισμού 2009 του Δήμου.

Στις 01/02/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς υπό την Προεδρία της κ. Άννας Κορογιαννάκη αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου κ. Ν. Χιωτάκη, να ορίσει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ψυχόπαιδα ως εκπρόσωπο του Δήμου Κηφισιάς στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Το ιστορικό της εταιρείας φάντασμα ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες τους, Δημοτικοί Σύμβουλοι που εμφανίζονταν να μετέχουν και να λαμβάνουν αποφάσεις στο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., δεν γνώριζαν ούτε κατά πού πέφτουν τα γραφεία της εταιρείας.

Όπως είχε αποκαλύψει ήδη από το 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο ο σημερινός αντιδήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Τσούλος – συνεπικουρούμενος και από τις καταθέσεις των πρώην Δημοτικών Συμβούλων Ελευθέριου Διονυσιώτη και Χριστίνας Κοσμά – μόλις στις 25/7/2011 έμαθαν πως μετέχουν στο Δ.Σ. αυτής της εταιρείας, με θητεία έως τις 30/6/2013 και ότι τους αναζητούν οι Αρχές, μαζί με όλο το Δ.Σ., έπειτα από σειρά καταγγελιών και δικογράφων με απαιτήσεις κατά της εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τότε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεωνίδας Ψυχόπαιδας, ο οποίος εκπροσώπησε το 2012 τον Δήμο Κηφισιάς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκκαθάριση και λύση της εταιρείας…..«κανένα μέλος από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο των δήμων που συμμετείχαν, δεν γνώριζε ότι είχε κληθεί ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας».

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια καλοστημένη «κομπίνα» με πλαστογραφημένες αποφάσεις μελών Δ.Σ., που δεν γνώριζαν ούτε κατά πού πέφτουν τα γραφεία εταιρείας. 

Οι τρεις τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κηφισιάς ισχυρίζονταν ότι ουδέποτε δέχτηκαν να μετέχουν στο Δ.Σ. της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ δεν είχε διευκρινιστεί και από τη Διοίκηση του Δήμου με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη αυτής. 

Ο τότε Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης ισχυρίστηκε πως….«υπάρχει τέτοια απόφαση με τα ονόματα των συγκεκριμένων συμβούλων, αλλά ουδέποτε η συγκεκριμένη συστάθηκε ως εταιρεία των τεσσάρων δήμων. Ελάχιστη ως καμία σχέση έχει ο Δήμος Κηφισιάς, καθώς μετά τη συμμετοχή μας δεν έγινε Δ.Σ., ούτε πέρασε η απόφαση σε ΦΕΚ». 

Ο κ. Ν. Χιωτάκης τόνισε τότε πως «όλες τις πράξεις παραδέχεται πως τις έκανε ο φερόμενος ως πρόεδρός της κ. Φωτόπουλος και αναλαμβάνει την ευθύνη», ενώ ο Δήμος θα καλύψει πλήρως τους συμβούλους της Κηφισιάς και θα διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού των 64.438,00 ευρώ, με το οποίο συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Αμείλικτα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων

Πως επελέγησαν οι «συγκεκριμένοι» Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κηφισιάς ως μέλη του Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.;

-Γιατί ο τότε Δήμαρχος κ. Ν. Χιωτάκης προχώρησε στην εκταμίευση του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 64.438,00 ευρώ, χωρίς να έχει δημοσιευθεί προηγουμένως σε ΦΕΚ το νέο σχήμα της εταιρείας ΑΜΝΕΠ Α.Ε.;

Γιατί μέχρι τις 10/10/2013, ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου επί του ισολογισμού 2012 του Δήμου Κηφισιάς του ορκωτού ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Μαργαρίτη δεν είχε δοθεί ο ισολογισμός της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα αποτίμησης της μετοχικής συμμετοχής ύψους 64.438,00 ευρώ του Δήμου Κηφισιάς;

-Γιατί ο πρώην Δήμαρχος κ. Ν. Χιωτάκης δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη της εκκαθάρισης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. αμέσως μετά την τελευταία ενημέρωση των Δημάρχων Πεντέλης, Κηφισιάς και Αγ. Παρασκευής από τους εκκαθαριστές στις 28/07/2014;

-Ο Δήμος Κηφισιάς είχε μπει ως μέτοχος με 64.438,00 ευρώ, ενώ η ζημία της εταιρείας ΑΜΝΕΠ.Α.Ε. σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1.121.000 ευρώ. Έτσι, καλείται ο Δήμος Κηφισιάς να πληρώσει εκτός του αρχικού κεφαλαίου και άλλα 215.832 ευρώ, χωρίς να έχει ωφεληθεί ούτε μισό σεντς από αυτή τη επένδυση. Άραγε, δεν θα πρέπει να απαιτηθούν τα χρήματα αυτά από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή;

-Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 16 Μαρτίου 2016 προσήλθε ο εκπρόσωπος της υπό εκκαθάριση εταιρίας και Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, κ. Παναγιώτης Μούστρης, που ναι μεν ανήγγειλε τα «μαντάτα», αλλά δεν μίλησε καθόλου για το ποιος ευθύνεται για την παταγώδη διαχειριστική αποτυχία της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. Γιατί άραγε;

Υ.Γ. ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ με πολύ ενδιαφέρον την προσφυγή στην δικαιοσύνη εναντίον των εμπλεκομένων υπαιτίων στην υπόθεση αυτή που έχει προκαλέσει σημαντική ΖΗΜΙΑ στο Δήμο Κηφισιάς και στους Δημότες.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here