ΓΙΑΤΙ τόση σπουδή στην ρήξη για το «κυκλοφοριακό»;;

0
312

Εισαγωγή

Ο Έλληνας νομοθέτης διαμόρφωσε διαδικασία προς εξασφάλιση συμμορφώσεως της Δημόσιας Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις με τον Ν.3068/2002 περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 274) Βλ. και ΠΔ 61/2004 (ΦΕΚ Α΄ 54) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν 3068/2002.

Ειδικότερα, προέβλεψε τη σύσταση και λειτουργία τριμελών δικαστικών συμβουλίων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα ΤΔΔ, τα οποία συγκροτούνται από μέλη του οικείου δικαστηρίου που δεν συμμετείχαν στην έκδοση της προς εκτέλεση απόφασης. 

Τα συμβούλια αυτά, αφού διαπιστώσουν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, καθυστέρηση, παράλειψη, άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλούν την αρμόδια διοικητική Αρχή να εκθέσει τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. 

Αν μετά από σχετική έρευνα διαγνώσουν αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, καλούν την διοικητική Αρχή να συμμορφωθεί εντός εύλογης προθεσμίας, μπορούν δε να ορίσουν εντεταλμένο δικαστή προς παροχή συνδρομής στη Διοίκηση ενόψει συμμόρφωσης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης βεβαιώνουν τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζουν χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση. 

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού είναι τέσσερα: 

(α) η φύση και η σημασία της διαφοράς,
(β) οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης,
(γ) οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης για το πρόσωπο του θιγομένου,
(δ) η χρονική διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρα της κύρωσης. 

Αν μετά την επιβολή της κύρωσης η Δημόσια Διοίκηση εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται προς τη δικαστική απόφαση, το τριμελές συμβούλιο μπορεί να επιβάλει, μετά από επανάληψη της διαδικασίας, νέα κύρωση. 

Τα όργανα αυτά είναι εντεταγμένα στη δικαστική εξουσία και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης (πράξεις δικαστικού οργάνου διοικητικής φύσης). Πρόκειται για αρμοδιότητα διοικητικής φύσης που ανατίθεται σε ειδικούς σχηματισμούς των οικείων δικαστηρίων (άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγματος). 

Προσφυγή κατοίκων της Κηφισιάς στην Τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ

Όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της Κηφισιάς και των βορείων προαστίων (ΑΜΑΡΥΣΙΑ και Κηφισια), 20 κάτοικοι της Κηφισιάς προσέφυγαν στην τριμελή επιτροπή του ΣτΕ κατά του Δήμου Κηφισιάς για παράλειψη συμμόρφωσης του Δήμου Κηφισιάς στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ υπ’ αριθμό 3809/2014 και 1115/2012. 

Οι προσφεύγοντες στην τριμελή δικαστική επιτροπή του ΣτΕ, καταλογίζουν στην υφιστάμενη διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς και ειδικά στο δήμαρχο Κηφισιάς κ. Γιώργο Θωμάκο αδικαιολόγητη παράλειψη συμμόρφωσης προς τα κριθέντα στις ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις του ΣτΕ, και ζητούν από την τριμελή δικαστική επιτροπή του ΣτΕ να διαπιστώσει την παράλειψη συμμόρφωσης του Δήμου Κηφισιάς στις ως άνω αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ. 

Σε σημείωμά εκπροσώπου των προσφευγόντων στην τριμελή δικαστική επιτροπή του ΣτΕ που διέρρευσε στον τοπικό τύπο γίνεται αναφορά και ονόματος δικηγόρου, του Δρ. Μαρίνου Παπαδόπουλου, νυν προέδρου της Επιτροπής Θεσμών & Διαδικασιών του Δήμου Κηφισιάς, ως εκείνου που υπέδειξε ή συνηγόρησε στην προσφυγή των κατοίκων της Κηφισιάς στην τριμελή δικαστική επιτροπή του ΣτΕ προς διαπίστωσης της παράλειψης συμμόρφωσης του δήμου στις περί ου ο λόγος αποφάσεις του ΣτΕ. 

Η Kifisia Press ερώτησε τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών & Διαδικασιών του Δήμου Κηφισιάς περί του θέματος αυτού της προσφυγής των κατοίκων στην τριμελή επιτροπή του ΣτΕ και έλαβε την εξής απάντηση:

«Η προσφυγή των κατοίκων της Κηφισιάς που έχουν πληγεί από τις αυθαιρεσίες περί των μονοδρομήσεων της παρελθούσας διοίκησης Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας στο τριμελές δικαστικό συμβούλιο του ΣτΕ μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ υπ’ αριθμούς 3809/2014 και 1115/2012 είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. 

Πράγματι, ερωτήθηκα από κάτοικο, μεταξύ των προσφευγόντων, για το θέμα της ενδεχόμενης προσφυγής τους στο τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Το ερώτημα περί του τι προβλέπει ο νόμος έχει μόνο μία απάντηση, και αυτή δεν είναι άλλη από την περιγραφή των νομοθετικών διατάξεων και των δυνατοτήτων υπόψη αυτών. Αυτό και έπραξα ως δικηγόρος. 

Ωστόσο, ενόψει και του ενδιαφέροντος μου, αλλά και της άμεσης συμμετοχής μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών & Διαδικασιών του δήμου Κηφισιάς για τα πεπραγμένα και το καλώς έχειν του Δήμου Κηφισιάς και της δημόσιας διοίκησής του, εξέφρασα ερωτώμενος και την εξής σκέψη:

«η ενδεχόμενη προσφυγή των κατοίκων της Κηφισιάς θα πρέπει να έχει διερευνητικό χαρακτήρα αφού ο Δήμος Κηφισιάς και δη το δημοτικό συμβούλιο αυτού έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών υπόψη των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ με σκοπό να δώσει τη βέλτιστη – κατά το δημοτικό συμβούλιο – απάντηση στο πρόβλημα του ποια είναι η καλύτερη ανταπόκριση του δήμου στις επιταγές των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ.» 

Δηλαδή, συμβούλευσα ότι σε ενδεχόμενη προσφυγή των κατοίκων στο τριμελές δικαστικό συμβούλιο θα πρέπει καταρχήν, και αφού έχει ενεργηθεί ενώπιον του Δήμου Κηφισιάς πρωτοκόλληση σχετικών εγγράφων των δημοτών με το ερώτημα των ενεργειών του Δήμου Κηφισιάς σε ανταπόκριση των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ, να ερωτηθεί το τριμελές δικαστικό συμβούλιο του ΣτΕ αν οι ενέργειες του Δήμου Κηφισιάς που είναι αναμφισβήτητες ότι έχουν γίνει συνιστούν την βέλτιστη συμμόρφωση του Δήμου Κηφισιάς στις επιταγές των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ υπ’ αριθμούς 3809/2014 και 1115/2012. 

Δυστυχώς, αντ’ αυτού οι κάτοικοι που εντέλει προσέφυγαν στο ΣτΕ προτίμησαν λόγο καταγγελτικό θεωρώντας μάλλον αβάσιμα ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια συμμόρφωσης στις ως άνω δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ κατά παράβαση του άρ.1 του Ν.3068/2002. 

Δυστυχώς, η εν λόγω καταγγελτική προσφυγή των κατοίκων της Κηφισιάς στο τριμελές δικαστικό συμβούλιο του ΣτΕ ενδεικνύει διάθεση ρήξης και όχι συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για όλους».

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ του Συμβούλου Σύνταξης της εφημερίδας

Η ΣΠΟΥΔΗ των κατοίκων, που υφίστανται τα ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες δρομολογήθηκαν επί Δημαρχίας Χιωτάκη, να έρθουν σε ανοικτή ρήξη με την νέα Δημοτική Αρχή που διοικεί μόνο 7 μήνες, αντί να διαβουλευτούν μαζί της, δείχνει δυστυχώς ένα υπέρμετρο ζήλο αντιπαλότητας αντί καλής διάθεσης για διαβούλευση ώστε να επιτευχθούν, κοινή συναινέσει, οι καλύτερες δυνατές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο πλαίσιο των διαφόρων «ερμηνειών» εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ που κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Κηφισιάς τέλος Νοεμβρίου 2014! 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ μήπως οι προσφεύγοντες ποίο είναι το κόστος της αποκατάστασης των απαράδεκτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επέβαλε η Δημαρχία Χιωτάκη και ποίος θα πληρώσει το μάρμαρο;

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here