Για ποίο νοικοκύρεμα μιλάτε κ Χιωτάκη;;

0
203

Μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις και του ισολογισμούς του Δήμου Κηφισιάς για την περίοδο 2010 και 2012 που είχα στην διάθεση μου και τις «ελλιπείς» οικονομικές καταστάσεις του 2013 (διότι δήθεν οι εργασίες κλεισίματος του Ισολογισμού 2013 ΔΕΝ έχουν ολοκληρωθεί ακόμη!!) οι οποίες μου εδόθησαν στις 22/05/2014 μετά από σχετική μου αίτηση ημερομηνίας 16/05/2014…..δείτε παρακάτω τα στοιχεία:

Υποχρεώσεις σε ευρώ

2011
Μακροπρόθεσμες  5.992.293,41
Βραχυπρόθεσμες 12.710.833,66

2012
Μακροπρόθεσμες  6.608.426,51
Βραχυπρόθεσμες 11.591.878,12

2013
Μακροπρόθεσμες 6.480.179,88
Βραχυπρόθεσμες 2.108.824,30 ?? Το ποσό που μας εδόθη δεν είναι ρεαλιστικό!

Προμηθευτές σε ευρώ

2011  8.634.601,51
2012  8.162.506,97
2013  1.693.132,98 ?? Το ποσό που μας εδόθη δεν είναι ρεαλιστικό!

Δάνεια σε ευρώ που έχουν χορηγηθεί στον Δήμο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2011  5.987.588,50
2012  5.907.234,11
2013  6.480.179,88

Αύξηση των δανείων κατά 8,23% σε τρία χρόνια!!

Έξοδα Διοικητικά σε ευρώ

2011  16.111.034,11
2012  15.228.618,27
2013  ??

Τα διοικητικά έξοδα του 2013 δεν εδόθησαν!! ΓΙΑΤΙ;

Έξοδα δημοσίων σχέσεων σε ευρώ

2011  53.099,91
2012  41.735,34
2013  ??

Τα έξοδα δημοσίων σχέσεων του 2013 δεν εδόθησαν!! ΓΙΑΤΙ;

Απαιτήσεις σε ευρώ

2011  21.441.327,59
2012  22.980.186,37
2013  ??

Οι Απαιτήσεις του 2013 δεν εδόθησαν!! ΓΙΑΤΙ;

Αμοιβές προσωπικού σε ευρώ

2011  21.441.327,59
2012  18.300.373,93
2013  17. 006.177,88

Οι Αμοιβές Προσωπικού μειώθηκαν κατά 20,68% σε τρία χρόνια. ΜΟΝΟ!!

Αμοιβές Αιρετών σε ευρώ

2011  1.535.568,85
2012  2.009.049,17
2013  ??

Οι Αμοιβές Αιρετών αυξήθηκαν κατά 30,9% το 2012 και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέφυγε να κοινοποιήσει τις συνολικές Αμοιβές Αιρετών το 2013….για να αποκρύψει την περαιτέρω αύξηση το 2013!!

Παροχές Τρίτων σε ευρώ

2011  5.306.780,89
2012  5.387.011,44
2013  5.253.685,40

Οι Παροχές Τρίτων παρέμειναν σχεδόν σταθερές στο ύψος των 5,3 εκ.!! ΓΙΑΤΙ;

Υπόλοιπο Κερδών εις νέον σε ευρώ

2011  849.028,21
2012  869.576,31
2013  ??

Το Υπόλοιπο Κερδών εις νέον για το 2013 δεν εδόθη!! ΓΙΑΤΙ;

Το Υπόλοιπο Κερδών εις νέον ύψους 859.000,00 ευρώ (μέσος όρος) αντανακλά την ευάλωτη οικονομική πορεία του Δήμου λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των 8,4 εκ. (μέσος όρος των 2011 και 2012) των Προμηθευτών!!

Η δημιουργική λογιστική στο μεγαλείο της!!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here