Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δήμο Κηφισιάς!…….του Μαρίνου Παπαδόπουλου, Δικηγόρου. Μέρος 2ον.

0
259

β) Οι αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου, γραφειοκρατικά εµπόδια, χαµηλής ποιότητας µηχανισµοί ακόµη και κανόνες που θεσπίσθηκαν ad hoc για να επιτρέψουν ή καλύψουν διεφθαρµένη συµπεριφορά.

Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Δύναμη Ελπίδας».

γ) Η χαρακτηριστική βραδύτητα των ελέγχων και η ανεπάρκεια ή αοριστία των πορισµάτων και εκθέσεων των δήθεν ελεγκτών που αποφεύγουν να αναζητήσουν ευθύνες.

δ) Η έλλειψη επαρκούς προστασίας των ελεγκτών κατά των οποίων πολλές φορές έχουν υποβληθεί προς εκφοβισµό αβάσιµες µηνύσεις και αγωγές αποζηµιώσεως µε αποτέλεσµα πολλοί απ’ αυτούς να διστάζουν να βεβαιώσουν παραβάσεις.

ε) Η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν, την οποία πολλές φορές ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς µε µόνη την επίκληση της αορίστως προσδιοριζόμενης η πολιτικής βούλησης. Πολιτικής βούλησης ποιου, του Δημάρχου; Μα ο Δήμαρχος εκλέγεται για να υπηρετεί την πολιτική βούληση της πλειοψηφίας των δημοτών χωρίς να παραγνωρίζει κι αυτή της μειοψηφίας των εκλογέων.

στ) Η έλλειψη διαφάνειας, που εµποδίζει κάθε ενδιαφερόµενο δημότη στην Κηφισιά να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για να τις χρησιµοποιήσει για τον έλεγχο της δηµόσιας διοικητικής δράσης, µε ταυτόχρονη όµως προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όχι όµως υπό το πρόσχηµα της προστασίας αυτών να παρέχεται κάλυψη ή να παρεµβάλλονται εµπόδια στον έλεγχο.

Διαφάνεια δεν συνίσταται στο ν’αναμεταδίδονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ελεύθερα στο διαδίκτυο, αλλά στο να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημότες σε στοιχεία που τους αφορούν σ’αυτό και στο να γίνεται δεκτό το αίτημά τους να μεταφέρουν στο δημοτικό συμβούλιο στοιχεία για καταγγελόμενες παράνομες πράξεις και πρακτικές ή να ακουστούν στο δημοτικό συμβούλιο εκφράζοντας τις απόψεις τους για θέματα που τους αφορούν και παρουσιάζοντας στοιχεία περί των καταγγελομένων.

Για την καταπολέµηση, λοιπόν, της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης τα ενδεδειγµένα µέτρα στο Δήμο Κηφισιάς πρέπει να έχουν τρεις στόχους: την πρόληψη, την καταστολή και την εκπαίδευση των δημοτών.

Για µεν την πρόληψη τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη µείωση της γραφειοκρατίας µε την εισαγωγή της πλήρους µηχανογράφησης των υπηρεσιών, ώστε να αποκοπεί κατά το δυνατόν η προσωπική επαφή πολιτών µε τους υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς – είναι χαρακτηριστική η περίπτωση αντιδημάρχου

Καθαριότητας στο παρελθόν που είχε κάνει σύστημα τη διάθεση για χρήση από τους δημότες του κινητού τηλεφώνου της προκειμένου να της γνωστοποιούν, δήθεν, τα προβλήματα καθαριότητας που αντιμετωπίζουν, αλλά που στην ουσία είχε επιδιώξει κι επιτύχει με τον τρόπο αυτό να ωθήσει τους δημότες σε προσωπική επικοινωνία μαζί της (ωσάν η καθαριότητα να είναι «one woman show») με σκοπό αφενός τη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητάς της στο κοινό των εκλογέων αλλά και τη δημιουργία εκλογικής πελατείας αφετέρου τη δημιουργία της εντύπωσης των προσωπικών σχέσεων κι εξυπηρετήσεων επί των αιτημάτων των δημοτών.

Για δε την κινητοποίηση του λανθάνοντος δυναµισµού των δημοτικών υπαλλήλων πρέπει εκτός των θεσπισμένων κινήτρων για την αποτροπή της διαφθοράς – είναι άγνωστο αν υπάρχουν τέτοια κίνητρα στο σύστημα διαχείρισης της νυν δημοτικής εξουσίας στην Κηφισιά – πρέπει οι επί κεφαλής αντιδήμαρχοι να δίνουν το παράδειγµα της προσπάθειας και της επαγγελµατικής αφοσίωσης. Ποιος μπορεί να δώσει τέτοιο παράδειγμα σήμερα, μήπως οι τεθέντες σε 15ήμερη αργία και προσφεύοντες κατ’αυτής στο ΣτΕ δημοτικοί σύμβουλοι κι αντιδήμαρχοι της παράταξης του κ.Νίκου Χιωτάκη;

Όσον αφορά στην καταστολή των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης πρέπει να λειτουργούν αποτελεσµατικά και γρήγορα οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί µηχανισµοί, µε παράλληλη γρήγορη, αποτελεσµατική και αξιόπιστη λειτουργία των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου της Κηφισιάς, άλλως όλες οι προσπάθειες θα αποβούν επί µαταίω.

Πως όμως περιμένετε να συμβεί αυτό όταν το δημοτικό συμβούλιο που κατά πλειοψηφία πρόσκειται στην παράταξη του νυν Δημάρχου δεν δέχεται ούτε καν ν’ακούσει δημότες που παρίστανται σ’αυτό και έχουν γνωστοποιήσει ότι θέλουν να εκθέσουν σ’αυτό καταγγελόμενες πράξεις ανομίας κι ύποπτης συμπεριφοράς των κρατούντων στην Κηφισιά.

Ξεχάσατε, μήπως, την περίπτωση της καταγγελίας περί την εγκατάλειψη των σιντριβανιών στις πλατείες της Κηφισιάς που όμως έχουν πληρωθεί ακριβά από τους δημότες για να λειτουργούν και κοσμούν τους δημόσιους χώρους, και τη συμπεριφορά του δημοτικού συμβουλίου προς τον πολίτη – ο υπογραφόμενος – που προσπάθησε επί δημοτικού συμβουλίου προσκληθείς σ’ αυτό από δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του κ. Χιωτάκη να εκθέσει τους προβληματισμούς του για το γεγονός της εγκατάλειψης και μη λειτουργίας δημοτικών εγκαταστάσεων που έχουν πληρωθεί αδρά από τους δημότες για να λειτουργούν και κοσμούν τους χώρους που συχνάζουν;

Τελευταίο και σπουδαιότερο: οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Κηφισιά µε τη βοήθεια και των τοπικών ή ευρύτερης εμβέλειας ΜΜΕ, πρέπει να εκπαιδεύσουν δια του ενημερωτικού τους έργου την τοπική κοινωνία, ώστε οι δημότες να καταστούν ενεργοί, να αποφεύγουν την παθητική ανοχή των φαινοµένων διαφθοράς, να προσδίδουν στους παράγοντες της διαφθοράς την προσήκουσα κοινωνική απαξία, να συνειδητοποιήσουν τη βλάβη που προκαλεί η διαφθορά στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία, στη λειτουργία του Δήμου κι γενικότερα της γονατισμένης Ελλάδας, αλλά και στα θεµέλια της Δηµοκρατίας αυτής καθ’ αυτής.

Κάθε ενεργός πολίτης, συνειδητοποιώντας την ατοµική του ευθύνη, πρέπει να συµβάλει ενεργά στην καταπολέµηση της διαφθοράς στην Κηφισιά τουλάχιστον µε το να µη καταφεύγει ο ίδιος σε τέτοιες πράξεις και να έχει το θάρρος να καταγγέλλει τα φαινόµενα αυτά, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες, που οµολογουµένως για κάποιους υπήρξαν δυσάρεστες.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο Δήμος Κηφισιάς, παρά τις υφιστάμενες διεθνώς θεσμοθετημένες δεσµεύσεις και πρακτικές, δεν έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) που καταγγέλλουν άνομες πράξεις ή παραλείψεις μ’εμπλοκή στελεχών του Δήμου.

Για να περιοριστεί ή εμποδιστεί η διαφθορά στο Δήμο Κηφισιάς πρέπει να γίνεται η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και του ανθρώπινου δυναµικού ανά φορέα ή υπηρεσία σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και µε ορθολογικά κριτήρια (νέα οργανογράµµατα µε οργανωτική ανάπτυξη που περιλαµβάνει σχεδιασµό θέσεων εργασίας).

Απαιτείται επιπλέον η θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού µε εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης αντί της σημερινής «καρεκλοθηρίας» ορισμένων στελεχών του διοικούντος τον Δήμο συνδυασμού.

Δεν θα πρέπει να μας δυσαρεστεί ακόμη κι αυτή η πιθανή ιδιωτικοποίηση εκείνων των τοµέων του Δήμου, που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτού ως imperium χωρίς όµως ο Δήμος να απολέσει σε καµία περίπτωση τον ελεγκτικό ή ρυθµιστικό του ρόλο.

Απαιτείται η ουσιαστική αξιολόγηση των δηµοτικών φορέων και του ανθρώπινου δυναµικού τους βάσει στόχων που θα τεθούν ως µέρος των στρατηγικών προγραµµάτων που θα καταρτιστούν, από αξιολογητές αναγνωρισµένου κύρους και αµεροληψίας, κι όχι από πολιτικά αιρετούς ή αρεστούς που έχουν κάθε συμφέρον να «ποτίζουν τη γλάστρα στην οποία αναφύονται».

Η πάταξη της διαφθοράς στο Δήμο Κηφισιάς είναι συνώνυμη με τη µείωση της γραφειοκρατίας µε τη συνεχή απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την λειτουργία των υπηρεσιών του.

Χρήσιµο θα ήταν ο Δήμος Κηφισιάς να κερδίσει επιτέλους την εµπιστοσύνη των δημοτών με δημιουργία φιλικών προς τους πολίτες που διαμένουν στην Κηφισιά κι έχουν συμφέροντα από τη διαμονή ή εγκατάστασή τους σ’ αυτήν διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή των υπηρεσιών του Δήμου. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι το πανάθλιο υφιστάμενο site του Δήμου Κηφισιάς στο όνομα χώρου www.kifissia.gr.

Για την πάταξη της διαφθοράς στην Κηφισιά απαιτείται η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και µάλιστα ηλεκτρονικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης µέτρων όπως η ∆ιαύγεια σε τοπικό επίπεδο.

Απαιτείται η ενίσχυση των µηχανισµών και συστηµάτων ελέγχου και αυτοελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση της Κηφισιάς µε ουσιαστικότερο και αποτελεσµατικότερο έλεγχο στις δηµοτικές επιχειρήσεις και µε την αξιοποίηση πλήρως του υφιστάμενου θεσµού του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

Επιπλέον, απαιτείται εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής η παροχή κινήτρων στους πραγµατικά άξιους υπαλλήλους του δήμου Κηφισιάς – που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των ήδη εργαζομένων σ’ αυτόν – και η ενίσχυση της προσπάθειας για περισσότερη υπευθυνότητα εκ µέρους των προϊσταµένων κατά την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους, καθώς εµφανίζεται το φαινόµενο όλοι σχεδόν οι υπάλληλοι να έχουν βαθµολογηθεί ως άριστοι µε συνέπεια τα υπηρεσιακά συµβούλια να αδυνατούν να επιλέξουν τους πραγµατικά αρίστους και οι αποφάσεις τους να ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια.

Αποτέλεσμα συμπεριφοράς που ενισχύει την υφιστάμενη διαφθορά στο Δήμο Κηφισιάς είναι η ατιμωρησία και η μη επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων παρόλο που προβλέπονται στο νόμο και στις κανονιστικές Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Απαιτείται, λοιπόν η ενεργοποίηση της νοµοθεσίας περί καταλογισµών.

Το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς του Δήμου Κηφισιάς μπορεί να καταβάλλουν σε τρίτους για αποζηµιώσεις τεράστια ποσά για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαρεία αµέλεια των υπαλλήλων τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία προβλέπεται ο καταλογισµός των καταβληθέντων ποσών στους υπαιτίους υπαλλήλους.

Πρέπει ο Δήμος ν’ αξιοποιήσει το υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο αντί ν’αδρανεί ή να «κάνει τα στραβά μάτια». Κι αν δεν το κάνει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, πρέπει οι δημότες να προσφεύγουν σε τρίτους αρμοδίους για ν’ ασκήσουν το έλεγχο επ’ αυτής για την αδράνειά της.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι ένας τέτοιος αρμόδιος φορέας σύµφωνα µε το ρόλο και την αποστολή του για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και την εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης όταν εντοπίζει, διερευνώντας ο ίδιος ή δια των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, φαινόµενα γραφειοκρατίας είτε αυτά οδηγούν σε κακοδιοίκηση είτε όχι. Είναι αρμόδιος φορέας για να διατυπώνει προτάσεις για τη µείωσή τους ή την κατάργησή τους µέσω των πορισµάτων προς τους αρµόδιους φορείς και της ετήσιας του έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στο Υπουργικό Συµβούλιο, ως και µε αυτοτελείς προτάσεις.

Επιπλέον ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εκπροσωπεί τη χώρα µας και συνεργάζεται µε τους διεθνείς φορείς που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς (Ευρωπαϊκή Ένωση, OLAF, OHE, Συµβούλιο Ευρώπης, Greco, ΟΑΣΑ) και µε τη συµµετοχή του στις διεθνείς οργανώσεις και συνέδρια έχει επιτύχει την άριστη συνεργασία µε αυτές και την µεταφορά τεχνογνωσίας. 

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here