Διαφάνεια στο Δήμο της Κηφισιάς – Πρόταση για δημοτικό ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων συμβάσεων.

0
159

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σου είναι η διαφάνεια στο δήμο της Κηφισιάς. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον επ' αυτής έχουν οι συμβάσεις του δήμου με προμηθευτές και τρίτους, οι δημόσιες, δηλαδή, συμβάσεις στο δήμο Κηφισιάς.

Στο παρελθόν, πολλές από αυτές ή πολλά στοιχεία από αυτές δεν γίνονταν γνωστά – ακόμη παραμένουν άγνωστα και σκιώδη στοιχεία περί τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση της παρελθούσας διοίκησης στο δήμο Κηφισιάς.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας στο δήμο Κηφισιάς προτείνεται να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακά εμφανιζόμενο δημοτικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. 

Με χρήση του μητρώου αυτού θα μπορεί οποιοσδήποτε δημότης ή προμηθευτής να αναζητά στοιχεία περί τις δημόσιες συμβάσεις του δήμου με προμηθευτές και τρίτους.

Στο προτεινόμενο μητρώο θα μπορεί να γίνεται η συλλογή, η επεξεργασία και η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν αναθέτουσες δημοτικές αρχές και δημοτικοί φορείς ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας ανάθεσης.

Η δημιουργία και λειτουργία του εν λόγω δημοτικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοτικών συμβάσεων θα τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Η πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω μητρώου θα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.

Στο προτεινόμενο δημοτικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες δημοτικές αρχές / αναθέτοντες δημοτικοί φορείς ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις δημόσιες δημοτικές συμβάσεις:

α)το πρωτογενές αίτημα,
β)το εγκεκριμένο αίτημα, ήτοι ανάληψη υποχρέωσης ή / και δέσμευση πίστωσης,
γ)οι προκηρύξεις, σύμφωνα με το άρθρο 152 ν.4281/2014, και η διακήρυξη με τα παραρτήματά της,
δ)η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης,
ε)η σύμβαση,
στ)κάθε εντολή πληρωμής και
ζ)το αποδεικτικό κάθε πληρωμής.

Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:

(1)το όνομα του φορέα,
(2)τον ΑΦΜ του,
(3)το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο,
(4)τον προϋπολογισμό,
(5)τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α' 94),
(6)την αξία της σύμβασης,
(7)την ιθαγένεια-εθνικότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
(8)την διαδικασία σύναψης σύμβασης και, σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφορά στη νομική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(9)τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν,
(10)τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary – CPV)
(11)την γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics – NUTS) του δημόσιου φορέα.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Να προβλεφθεί με απόφαση δημοτικού συμβουλίου η υποχρέωση καταχώρησης όλων των παραπάνω στοιχείων στο προτεινόμενο δημοτικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων υπό την έννοια ότι η μη καταχώριση στο εν λόγω ηλεκτρονικό δημοτικό μητρώο των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης θα συνιστά μη ορθή συμπεριφορά στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφάνειας των δημοτικών οργάνων και υπαλλήλων της Κηφισιάς που έχουν την ευθύνη για την καταχώριση.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς να ανατεθεί σε φορέα η σχεδίαση, συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω δημοτικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων.

Ενδιαφέρει στο στάδιο της παραγγελίας, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για τη σχεδίαση του εν λόγω δημοτικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων να προσδιοριστούν οι βασικές αρχές που αφορούν στην επιθυμητή λειτουργία και διαχείριση του δημοτικού ηλεκτρονικού μητρώου, στο διαδικτυακό τόπο τήρησής του, στη δομή, στο περιεχόμενο και στην πρόσβαση σε αυτό, και στα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, στη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, στα κατά περίπτωση κατά-χωριζόμενα στοιχεία, στο χρόνο καταχώρισης αυτών, στα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Η εν λόγω πρόταση κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 05/06/2015 στο Αντιδήμαρχο Τοπικής Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιώργο Τσούλο…..στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here