ΕΚΤΑΚΤΟ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κηφισιάς με θητεία από 17/03/2017 ως 31/08/2019.

0
215

Με σημερινή απόφαση Δημάρχου ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κηφισιάς οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με θητεία από 17/03/2017 ως 31/08/2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

1.Τον κ. Μιχάλη Καυγαλάκη ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού και Ύδρευσης του Δήμου με αρμοδιότητες:

α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β)Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου σε απευθείας συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία.

γ)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ)Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.

ε)Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

2.Τον κ. Απόστολο Κασιούρα ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Εξυπηρέτησης Πολιτών, πρόληψης και Δημόσιας Υγείας με αρμοδιότητες:

α)Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

β)Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

γ)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού.

3.Τον κ. Δημήτριο Λιανό ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Πολιτικής Προστασίας και συντήρησης του στόλου των οχημάτων του Δήμου με αρμοδιότητες:

α)Την ευθύνη και λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα Εκάλης. 

β)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

γ)Την Εποπτεία και ευθύνη συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

δ)Την Εποπτεία λειτουργίας της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

ε)Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.

στ)Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις ,αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

4.Την κ. Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικών Πόρων και Προσωπικού με αρμοδιότητες:

α)Τις Δημοτικές Προσόδους και την εποπτεία και ευθύνη των Τμημάτων:

-Λογιστικής Παρακολούθησης και Οικονομικής Πληροφόρησης
-Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης
-Ταμειακής Υπηρεσίας
-Προμηθειών-Υλικών-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών και Αποθηκών
-Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας
-Φόρων Τελών-Δικαιωμάτων-Προστίμων και Παραβόλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης

β)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

γ)Την υπογραφή των αποφάσεων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και εκλογών (μεταδημοτεύσεις, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, άδειες γάμων).

δ)Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παρ 1ε άρθρο 58 Ν 3852/2010, καθώς και την μεταβιβαζόμενη στον Δήμο αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ.2 (υπ’ αριθ 22).

5.Τον κ. Παντελή Παπανικολόπουλο ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τοπικών Αγορών κι Εργασίας, με αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Δόμησης (Πολεοδομίας).

β)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Φόρτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

γ)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Τοπικής Ανάπτυξης.

δ)Την εποπτεία του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με την πρόσθετη ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.

ε)Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 απόφασης επιβολής τέλους ή προστίμου για χρήση κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την υπογραφή των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια υπηρεσία των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.

6.Την κ. Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη ως Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων-Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού κι Εθελοντισμού με αρμοδιότητες:

α)Την ανάπτυξη προς κάθε κατεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

β)Την ευθύνη του Γραφείου Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου.

γ)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογικών-Πληροφορικής-Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

δ)Την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης των Αιτημάτων καθημερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των Δημοτών. 

ε)Την εποπτεία και ευθύνη ως προς την Εκπόνηση και Συμμετοχή σε Προγράμματα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του υπό σύσταση Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

στ)Την ευθύνη της οργάνωσης του Εθελοντισμού στον Δήμο.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι:

-Καυγαλάκης Μιχάλης
-Κασιούρας Απόστολος
-Λιανός Δημήτριος
-Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου
-Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Καυγαλάκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου.

Υ.Γ. Αναμέναμε μια πιο ολοκληρωτική αλλαγή για να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους από το συνδυασμό να προσφέρουν με τις δικές του εμπειρίες και ιδέες. Θεωρούμε ότι είναι καλό για ένα Δήμο να εναλλάσσονται τα πρόσωπα που τον εκπροσωπούν.

Εξάλλου τα φαινόμενα του καθεστώτος της προηγούμενης διοίκησης, όπου υπήρχαν Αντιδήμαρχοι που έμεναν στην ίδια θέση τη μία τετραετία μετά την άλλη, ήταν η αιτία που οδηγήθηκε αυτό το καθεστώς στην σταδιακή διάβρωση του!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here