Εφαρμόστε την υπ’ αριθμό 13/2008 Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την καθαριότητα στο Δήμο Κηφισιάς!

0
271

Κύριε Δήμαρχε Κηφισιάς:

Στον τομέα της καθαριότητας στο Δήμο της Κηφισιάς το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει και ορίσει ως «Δίκαιο» σε τοπικό επίπεδο την υπ’ αριθμό 13/2008 Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την καθαριότητα στο δήμο Κηφισιάς που αφορά στις υποχρεώσεις των κατοίκων και προβλέπει κυρώσεις για την περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών. 

Συνεπώς, ο δήμος Κηφισιάς έχει κανονιστική διοικητική πράξη με πρόβλεψη κυρώσεων ως στοιχείο εξαναγκασμού των κατοίκων και δημοτών της Κηφισιάς για την τήρηση της καθαριότητας στο δήμο.

Όγκος κηπαίων απορριμμάτων της οικίας επί της οδού Χαρίτων 24 το 2015!!

Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς έχει δημοσιευτεί και από της δημοσίευσής του τεκμαίρεται γνωστός στους δημότες. Η δημοτική Αρχή μπορεί από καιρού εις καιρόν να γνωστοποιεί εκ νέου την κανονιστική απόφαση καθαριότητας στους δημότες. 

Οι οικονομικές κυρώσεις που προβλέπονται στην τοπική κανονιστική απόφαση για την Καθαριότητα στην Κηφισιά δεν είναι αντικείμενο συζήτησης πλέον για το αν είναι ορθές ή εσφαλμένες όπως προβλέπονται.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστεί αντικείμενο συζήτησης μόνο ενόψει αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου για την αναθεώρηση της εν λόγω κανονιστικής διοικητικής πράξης περί το ύψος των προβλεπόμενων προστίμων και περί τις περιπτώσεις της επιβολής αυτών.

Όμως, επί του παρόντος τέτοιο θέμα δεν έχει προκύψει, επομένως τα προβλεπόμενα πρόστιμα στην κανονιστική απόφαση υπ’ αριθμό 13/2008 πρέπει να επιβάλλονται στους ρυπαντές ανεξάρτητα από τυχόν αντιρρήσεις τους περί τη νομιμότητα αυτών.

Άλλωστε, η δημόσια διοίκηση και εν προκειμένω το δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς αναφορικά με την υπ’ αριθμό 13/2008 απόφαση για την τοπική κανονιστική καθαριότητας του δήμου Κηφισιάς καλύπτεται από το τεκμήριο της νομιμότητας το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των διοικητικών πράξεων, δηλαδή των πράξεων των εκδιδόμενων από τη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με αυτό, μια διοικητική πράξη τεκμαίρεται ότι είναι ορθή και νόμιμη, ακόμα και αν είναι προδήλως αβάσιμη ή παράνομη ή νομικά πλημμελής. Αρχικά ο πολίτης οφείλει σε κάθε περίπτωση να συμμορφωθεί με αυτή. Δεν είναι δυνατόν να τη θεωρήσει ο πολίτης άκυρη ή ανίσχυρη και να μην την εφαρμόσει.

Αυτό δικαιούται να το κάνει μόνο όταν η διοικητική πράξη ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ή ανακληθεί από την ίδια τη διοίκηση με νεότερη διοικητική πράξη.

Συνεπώς, με βάση τη τεκμήριο της νομιμότητας της διοικητικής πράξης κάθε διοικητική πράξη παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, ανεξάρτητα από τυχόν νομική πλημμέλεια της, μέχρις ότου ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ή ανακληθεί ή καταργηθεί με νεότερη διοικητική πράξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η δημόσια διοίκηση και εν προκειμένω η υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Κηφισιάς είναι υποχρεωμένη να πράττει μόνο εκείνο που της επιτάσσει ή της επιτρέπει ο νομοθέτης.

Και αναφορικά με την εφαρμογή της τοπικής κανονιστικής απόφασης για την Καθαριότητα στο Δήμο Κηφισιάς, αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία Καθαριότητας είναι υποχρεωμένη να την εφαρμόζει στην ολότητά της και όχι κατά βούληση και εν τμήματι δηλαδή να εφαρμόζει επιλεκτικά διατάξεις της εν λόγω κανονιστικής πράξης και να μην εφαρμόζει άλλες που προβλέπουν την επιβολή προστίμων για τους παρανομούντες ρυπαντές.

Με άλλα λόγια, η Τοπική Κανονιστική πράξη για την Καθαριότητα στο δήμο Κηφισιάς δεν δεσμεύει μόνο τους δημότες, κάτοικους ή επισκέπτες του δήμου Κηφισιάς, αλλά δεσμεύει επίσης και την υπηρεσία Καθαριότητας καθώς και κάθε δημόσια υπηρεσία και νομικό πρόσωπο του δήμου Κηφισιάς.

Μετά τις αλλαγές προσώπων αντιδημάρχων και άλλων στελεχών του δήμου Κηφισιάς που συντελέστηκαν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η αρμοδιότητα της Καθαριότητας τελεί υπό την επίβλεψή σας έως ότου οριστεί ο καθ' ύλην αρμόδιος γι' αυτήν. Υπό την επίβλεψή σας, κύριε Δήμαρχε, είναι η εφαρμογή του νόμου σε κάθε δραστηριότητα του δήμου Κηφισιάς, δηλαδή και στην καθαριότητα.

Κι όταν αναφερόμαστε στην εφαρμογή του νόμου εννοούμε πρωτίστως την εφαρμογή της υπ' αριθμό 13/2008 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την καθαριότητα στο δήμο Κηφισιάς όπως αυτή έχει και μέχρι να αναθεωρηθεί.

Η περίπτωση της οικίας επί της οδού Χαρίτων 24 στη Νέα Κηφισιά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μη εφαρμογής της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης υπ' αριθμό 13/2008 ενόψει της αδράνειας της δημοτικής Αρχής και δη αυτής που σήμερα εποπτεύεται από εσάς στην επιβολή διοικητικών προστίμων λόγω συνεχούς ή πάντως συχνού – κάθε τρεις και λίγο – φαινομένου ρύπανσης είτε με κηπαία απορρίμματα είτε άλλα που βρίσκονται στο οδόστρωμα με ευθύνη των διαμενόντων σ' αυτήν τη διεύθυνση.

Για του λόγου το αληθές σας γνωστοποιώ δύο απτές ενδείξεις περί των ανωτέρω ισχυριζομένων κατά τη διάρκεια της χθεσινής (14/4/2016) ημέρας:

Το πρωινό της Πέμπτης 14/4/2016 οι κάτοικοι διαμένοντες στην οδό Χαρίτων αντικρίσαμε τα γενικά απορρίμματα της οικίας επί της οδού Χαρίτων 24 να έχουν πεταχτεί στην κυριολεξία στο δρόμο! 

Το απόγευμα της Πέμπτης 14/4/2016 οι κάτοικοι διαμένοντες στην οδό Χαρίτων αντικρίσαμε τον όγκο των κηπαίων απορριμμάτων της οικίας επί της οδού Χαρίτων 24 να έχει αποτεθεί σε δρόμο και πεζοδρόμιο παρόλο που ο προγραμματισμός για αποκομιδή των κηπαίων στην εν λόγω οδό έχει οριστεί για κάθε Τρίτη. 

Υπόψη των ανωτέρω, σας ζητώ: 

-Να εφαρμόσετε άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση το νόμο για την καθαριότητα στο δήμο Κηφισιάς. 

-Κατ' εφαρμογή του νόμου να επιβάλετε κυρώσεις στους ρυπαντές, όπως στο παράδειγμα που ανωτέρω σας αναφέρω.

-Να ζητήσετε για την άμεση αποκομιδή των τελούντων στο οδόστρωμα της οδού Χαρίτων 24 κηπαίων απορριμμάτων που συνιστούν κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

-Να μην χρεώνετε με το οικονομικό βάρος της απορρύπανσης το σύνολο των δημοτών, αλλά αντίθετα να εφαρμόσετε κατά γράμμα τη βασική περιβαλλοντική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που ισχύει στην Ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ.148/2009 που ενσωμάτωσε στο νομικό μας πλαίσιο την Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here