Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τον διαγωνισμό του Δήμου Κηφισιάς για την εκμίσθωση της ιστορικής «Αλάσκας».

0
207

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την 676/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για την διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης της ιστορικής «Αλάσκας».

Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είχε προσφύγει η εταιρεία «Βενέτης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων», της οποίας η προσφυγή έγινε δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με σχετικό της έγγραφο με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, πριν την συζήτηση των ενστάσεων. 

Έπρεπε δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση, να προηγηθεί η συζήτηση των ενστάσεων και μετά η κατακύρωση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας η Οικονομική Επιτροπή έπραξε τα ανωτέρω κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αναλυτικά, το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχει ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με την υπό στοιχείο (9) εγκύκλιο στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό και περαιτέρω το βάσιμο αυτής.

Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης και είναι: 

-το έννομο συμφέρον,

-η προθεσμία,

-η φύση της προσβαλλομένης πράξης, δηλαδή η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα.

Επειδή, στην επίδικη προσφυγή συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του παραδεκτού κι ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη η εξέταση του βάσιμου των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρία προβάλλει ως ισχυρισμό ότι η επίμαχη απόφαση πάσχει νομιμότητας, διότι μολονότι υποβλήθηκε ένσταση προς την Οικονομική Επιτροπή πριν τη συνεδρίασή της κατά την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, παρά ταύτα δεν εισήχθη η ένσταση αυτή προς συζήτηση αν και ήταν προδήλως συναφείς υποθέσεις, και αποφασίσθηκε η επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Επειδή, όπως γίνεται παγίως δεκτό, η δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου είναι σύνθετη διοικητική ενέργεια η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας πράξης, κατά τον έλεγχο της οποίας ασκείται παρεμπιπτόντως έλεγχος και σε κάθε άλλη πράξη στην οποία στηρίχθηκε η λήψη της.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 3619/1995) δύο ή περισσότερες εκτελεστές πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ότι συγκροτούν σύνθετη διοικητική ενέργεια, όταν εκδίδονται στο πλαίσιο της ίδιας νομοθεσίας, η οποία, περαιτέρω, προβλέπει τη διαδοχική έκδοση αυτών για την επίτευξη συγκεκριμένης ενέργειας που συντελείται με την έκδοση της τελικής πράξης.

Στη διαδικασία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας, οι προηγούμενες πράξεις αποβάλλουν την αυτοτέλειά τους, δηλαδή τον εκτελεστό χαρακτήρα τους, και ενσωματώνονται στην τελική.

Επειδή, μια σειρά εκτελεστών διοικητικών πράξεων συνιστά σύνθετη διοικητική ενέργεια, όταν οι προηγούμενες πράξεις εκδόθηκαν ειδικά για να καταστήσουν δυνατή την έκδοση της τελικής πράξης, η οποία είναι αναγκαία για να παραγάγουν όλες αυτές τα έννομα αποτελέσματά τους, οπότε και αποτελεί την κυρίαρχη πράξη της όλης διαδικασίας.

Η πράξη δηλαδή που εκδίδεται στο τέλος της αλυσίδας δημιουργεί μια νομική πραγματικότητα, ενώ η ενδιάμεση ή οι ενδιάμεσες πράξεις δεν μπορούν να τροποποιήσουν οριστικά την νομική κατάσταση του αποδέκτη παρά μέσω της έκδοσης της τελικής πράξης που τους προσδίδει την πλήρη νομική τους υπόσταση.

Επειδή, στην περίπτωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, η διοικητική ενέργεια ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την καθ΄ ύλην αρμόδια προς τούτο Οικονομική Επιτροπή, στην οποία ενσωματώνεται το σύνολο των πράξεων που έχουν προηγηθεί και τελούν σε πλήρη συνάφεια με τη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε για συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο.

Επειδή, ως συναφείς πράξεις οι οποίες τελούν σε άμεση συνάρτηση με την τελική πράξη της κατακύρωσης του αποτελέσματος δημοπρασίας, είναι τόσο οι πράξεις οι προβλεπόμενες εκ του νόμου ως προϋπόθεση για την έκδοση της τελικής πράξης, ως και πράξεις που αφορούν το κύρος των ενδιάμεσων πράξεων, και που δυνητικά μπορούν να τροποποιήσουν την νομική πραγματικότητα της τελικής πράξης, σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελειών επ’ αυτών.

Ως εκ τούτου αν και είναι λογικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους και συχνά ετερόκλητες, συνδέονται με έναν αδιάρρηκτο ουσιαστικό δεσμό, μια έκφανση του οποίου είναι και η χρονική αλληλουχία των πράξεων και η επιρροή των εννόμων αποτελεσμάτων της πράξης που προηγείται στην επόμενη.

Επειδή, εν προκειμένω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς με την αρ. 711/2017 απόφασή της απέρριψε την αρ. 52637/02-11-2017 ένσταση της προσφεύγουσας ως και την αρ.52639/02-11-2017 ένσταση της εταιρίας «Καλιφόρνια Τρόφιμα Α.Ε.», στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2017, οι δε ενστάσεις αυτές αφορούσαν το κύρος του Πρακτικού Δημοπρασίας και τη συμμετοχή της πλειοδοτήσασας εταιρίας «Quality foods».

Επειδή, ο χρόνος εξέτασης των ενστάσεων και έκδοσης απόφασης επ’ αυτών από την Οικονομική Επιτροπή είναι μεταγενέστερος της έκδοσης απόφασης από το ίδιο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 676/2017 απόφασή της στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2017, κατακύρωσε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας στον πλειοδότη, αν και ήδη ενδιάμεσα εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης και η απάντηση στις ενστάσεις που ασκήθηκαν από δυο εταιρίες (μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα) και οι οποίες αμφότερες έθεταν ζητήματα κύρους του πρακτικού και της συμμετοχής του πλειοδότη και που σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να επιφέρουν μεταβολή στο σκεπτικό της απόφασης κατακύρωσης, αν είχαν εξετασθεί και απαντηθεί πριν από αυτήν.

Επειδή, κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και δη την αρχή της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, οι σύνθετες διοικητικές πράξεις θα πρέπει να ακολουθούνται από χρονική συνέπεια ώστε πριν την έκδοση της τελικής απόφασης, να έχουν ήδη επιλυθεί τα ζητήματα που εμφανίσθηκαν κατά τη λήψη ενδιάμεσης απόφασης και οφείλουν να έχουν επιλυθεί και απαντηθεί πριν την έκδοση της τελικής απόφασης, όπως εν προκειμένω η απόφαση που αφορά ασκηθείσες ενστάσεις επί το Πρακτικού Δημοπρασίας.

Επειδή, επιπρόσθετα και συμπληρωματικά στα ανωτέρω, η αρχή της χρηστής διοίκησης πλήττεται και από το γεγονός ότι η έκδοση απόφασης για τη κατακύρωση της δημοπρασίας, κατ’ ουσία προ κατέβαλλε το ίδιο όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή, για την έκδοση απόφασης που δε θα ανέτρεπε τη νομική πραγματικότητα που είχε δημιουργηθεί από την έκδοση απόφασης κατακύρωσης δημοπρασίας.

Επειδή, κατά τα λοιπά, και δεδομένης της αποδοχής του πρώτου ισχυρισμού της προσφεύγουσας, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση του ετέρου ισχυρισμού της, που αφορά την κρίση της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κηφισιάς περί του αξιόχρεου του εγγυητή που συνυπέγραψε τα πρακτικά της δημοπρασίας, δεδομένου ότι υπεισέρχεται στην ουσία άρα και τη σκοπιμότητα της απόφασης.

Σημειωτέο ότι η εποπτεία που ασκείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και όχι στη σκοπιμότητα της λήψης σχετικών αποφάσεων.

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει να έχουν σταλεί απόψεις από το Δήμο Κηφισιάς σχετικά με την υπό εξέταση προσφυγή αλλά και την συναφή αναφορά που είχε προγενέστερα υποβληθεί.

Επειδή από τα ανωτέρω περιγραφόμενα προκύπτει ότι η υπό εξέταση απόφαση ελήφθη κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αποδεχόμαστε την από 08/11/2017 Προσφυγή της εταιρίας «Βενέτης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων» και ακυρώνουμε την αρ. 676/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Δήμος Κηφισιάς δεν θα προσβάλει την απόφαση και θα συμμορφωθεί με αυτήν.

Θα προχωρήσει στην άμεση επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης της ιστορικής «Αλάσκας», αφού πρώτα εξετάσει αναλυτικά την προσφυγή της εταιρείας «Βενέτης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here