Καταγραφή προβλημάτων σε 19 σχολεία του Δήμου Κηφισιάς!

0
326

Σε μια πρώτη καταγραφή των προβλημάτων σε δεκαεννέα σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς προχώρησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, με στόχο να υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, αλλά και η ιεράρχησή τους από τη δημοτική αρχή, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η βελτίωση των σχολικών υποδομών είναι ένας από τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης Γονέων, στο πλαίσιο του αγώνα για τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια και έλλειψη σχολικών αιθουσών, συνθήκες επικινδυνότητας εντός και εκτός αυτών, αλλά και με επείγουσες λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, καταγράφονται στο σχετικό πίνακα που κατάρτισαν και εγκρίθηκε από τη Γενική τους Συνέλευση. 

Η επισήμανση των προβλημάτων έγινε από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων και αφορά σε τρία Νηπιαγωγεία, εννέα Δημοτικά Σχολεία, τέσσερα Γυμνάσια και τρία Λύκεια στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης. Τα προβλήματα αυτά ταξινομούνται κατά κατηγορία προτεραιότητας και, επιπλέον, γίνονται κάποιες προτάσεις ομαδοποίησης με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Σύμφωνα με Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κηφισιάς, είναι αδιαμφισβήτητο ότι την περίοδο που διανύουμε, οι δήμοι υφίστανται οικονομικό στραγγαλισμό, ως συνέπεια των γενικότερων εφαρμοζόμενων πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι:

α) Η κατανομή των δημοτικών πόρων πρέπει να γίνεται με γνώμονα την υψηλή προτεραιότητα της παιδείας.

β) Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει να βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια (ιεράρχηση αναγκών, πρόληψη, σωστός προγραμματισμός, έλεγχος, μέγιστη εξοικονόμηση κ.λπ.).

γ) Οι Σύλλογοι Γονέων σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσουμε την αύξηση των δαπανών για την παιδεία.

Στην παρουσίασή τους έχουν ταξινομήσει τα προβλήματα σε πέντε κατηγορίες προτεραιότητας.

Α’ κατηγορία (παρουσιάζεται σε πίνακα στη διπλανή σελίδα): Παρεμβάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για την κάλυψη των αναγκών σε σχολικές αίθουσες, δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης των μαθητών, λόγω της εγκατάλειψης των ιδιωτικών σχολείων.

Επείγουσες παρεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας και την αποφυγή ατυχημάτων στα προαύλια, στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους κυκλοφορίας των μαθητών και στις εισόδους πρόσβασης στα σχολεία, για την αντικεραυνική προστασία στα σχολεία με μεγάλο ύψος σε σχέση με τα γύρω κτίρια.

Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προστασία της υγείας των μαθητών, όπως η επάρκεια και η καλή κατάσταση των χώρων υγιεινής, η αντιμετώπιση προβλημάτων με αποχετεύσεις, ο αερισμός αιθουσών διδασκαλίας, η απάλειψη εστιών μόλυνσης.

Προβλήματα που μπορεί να μην δημιουργούν άμεσο κίνδυνο, όμως εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, θα επιδεινωθούν και θα οδηγήσουν σε πρόσθετη απορρόφηση πόρων, που θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται τα προβλήματα υγρασίας, ανεπαρκών στεγανώσεων και μονώσεων, αποχέτευσης των όμβριων, τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα και με δόκιμο τεχνικά τρόπο, θα οδηγήσουν σε πτώσεις σοβάδων κ.λπ., όπως στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς. 

Θέματα, επίσης, άμεσης διοικητικής διεκπεραίωσης, που δεν κοστίζουν, αλλά η μη διεκπεραίωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε νέα απώλεια πόρων, π.χ. θέματα συμβάσεων ανέγερσης σχολείων, προσθηκών κ.λπ.

Την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στα σχολεία που δεν υπάρχουν πάνω από μια διαθέσιμες αίθουσες στο ισόγειο. Θέματα ασφάλειας και προστασίας των σχολικών χώρων, όπου υπάρχουν πολλά κρούσματα παραβατικότητας. Την εξασφάλιση του απολύτως απαραίτητου σχολικού εξοπλισμού, όπου δεν υπάρχει, π.χ. φωτοτυπικά μηχανήματα.

Β’ κατηγορία: Προβλήματα μεσαίας επικινδυνότητας για ατυχήματα. Προβλήματα μεσαίας επικινδυνότητας για την υγεία. Θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τις σχολικές λειτουργίες. Θέματα ασφάλειας και προστασίας των σχολικών χώρων, όπου υπάρχουν πολλά κρούσματα παραβατικότητας

Γ’ κατηγορία: Παρεμβάσεις με σημαντικές επιπτώσεις, όπως ο εξοπλισμός αιθουσών που δεν αξιοποιούνται επαρκώς, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης με την αυτονόμηση επιμέρους τμημάτων των σχολείων για την επίτευξη οικονομίας, βαψίματα κ.α.

Δ’ κατηγορία: Επίλυση προβλημάτων μεσαίας σημασίας, όπως η τοποθέτηση ηχείων, όπου δεν υπάρχουν, η συντήρηση και επισκευή των διαδραστικών πινάκων, όπου υπάρχουν, η βελτίωση της λειτουργικότητας των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κ.λπ.

Ε’ κατηγορία: Θέματα που βοηθούν στην αισθητική βελτίωση, όπως κηποτεχνικές εργασίες, βαψίματα, όπου δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη κ.λπ.

Με στόχο την εξοικονόµηση πόρων

H Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κηφισιάς, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τα οριζόντια θέματα σε όλες τις σχολικές μονάδες, για τα οποία η ενιαία αντιμετώπισή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων (π.χ. στο πλαίσιο μιας σύμβασης προμήθειας) και σε οικονομίες κλίμακας, επισημαίνει, μεταξύ των άλλων, και τις παρακάτω πατμέτρους.

Πίνακες: Σε πολλά σχολεία οι πίνακες είναι ακόμα πίνακες κιμωλίας, με συνέπεια να υπάρχουν προβλήματα σκόνης και ιδιαίτερα σε παιδιά και δασκάλους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες κ.λπ. Προτείνουν την αντικατάστασή τους με πίνακες μαρκαδόρου.

ΑΜΕΑ: Πρέπει να ελεγχθεί σε όλα τα σχολεία η πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αλεξικέραυνα: Να γίνει έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας σε όλα τα σχολεία, εκτίμηση της επικινδυνότητας και τοποθέτηση αλεξικέραυνων, όπου είναι αναγκαία, επισκευή όσων έχουν καταστραφεί και περιοδικός έλεγχος για τις περιπτώσεις φθορών και κλοπών.

Φωτοτυπικά: Αποτελούν τον πιο κρίσιμο εξοπλισμό για τη λειτουργία των σχολείων. Κάθε επιμέρους σχολική μονάδα πολύ δύσκολα μπορεί να αντέξει το κόστος συντήρησης – επισκευής και χρειάζεται να βρεθούν συνολικές λύσεις, πιθανόν με τη σύναψη συμβάσεων συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης.

Διαδραστικοί πίνακες και προβολικά: Η συντήρηση και επισκευή ανά σχολική μονάδα είναι πολύ πιο δαπανηρή.

Συστήματα θέρμανσης: Πρέπει να γίνεται έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης. Αντικατάσταση ασύμφορων μηχανημάτων, συντήρηση μηχανημάτων καλής λειτουργίας και δικτύων, ορθολογικός σχεδιασμός λειτουργίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, ενημέρωση υπεύθυνων σε κάθε σχολείο και συχνή παρακολούθηση βέλτιστης λειτουργίας. Να συναφθεί μια σύμβαση του Δήμου με έναν εργολάβο για όλα τα σχολεία.

Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα προβλημάτων σχολικών μονάδων του Δήμου μας!!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here