Προσφυγή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για παράνομες πράξεις διακατοχής επί δρόμων ή πεζοδρομίων στην Κηφισιά.

0
220

Σύμφωνα με το άρ.22 παρ.1 του Α.Ν.1539/1938 περί «προστασίας των δημοσίων κτημάτων» σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ φορέα του Δημοσίου στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ και ιδιώτη περί τη διακατοχή επί ορισμένου κτήματος, ζητείται η προσωρινή παρά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ρύθμιση είτε από τον ιδιώτη με αίτησή του ενώπιον του Εισαγγελέα είτε από τον ΟΤΑ ή άλλο φορέα του Δημοσίου με απλή επιστολή του ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Εξάλλου, οι διατάξεις των άρ.1-24 του Α.Ν. 1539/1938 εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση των ΟΤΑ για την προστασία των κτημάτων τους, όπως δημόσιες οδοί, πεζοδρόμια, ή άλλα δημόσια κτήματα, σύμφωνα με το άρ.1 παρ.1 του Ν.Δ.31/1968. Συνεπώς, όταν μεταξύ των οργάνων του δήμου Κηφισιάς και ιδιωτών αμφισβητείται λόγοις ή έργοις η διακατοχή επί ορισμένου κτήματος, π.χ. δρόμου ή πεζοδρομίου, τότε πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρ.22 του Α.Ν. 1539/1938 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρ.30 παρ.5 του Ν.3800/1957 οι οποίες καθιερώνουν εξουσία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για προσωρινή ρύθμιση της αμφισβητούμενης διακατοχής.

Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και δεν καταργήθηκαν με την εισαγωγή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άλλωστε, με το άρ.52 παρ.18 του ΕισΝΚΠολΔ ρητά ορίστηκε ότι διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρ.22 του Α.Ν. 1539/1938 και επομένως η παραπάνω αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ισχύει οπωσδήποτε και επί κτημάτων των δήμων ή κοινοτήτων. 

Από το άρ.22 παρ.1 του Α.Ν.1539/1938 προκύπτει ότι προϋπόθεση εφαρμογής της ειδικής αυτής διαδικασίας, εκτός των άλλων, είναι και η μεταξύ του Δημοσίου (βλ. ΟΤΑ ή δήμο Κηφισιάς) και ιδιώτη ύπαρξη διαφοράς που ανάγεται σε αμφισβήτηση της διακατοχής, δηλαδή της νομής επί ακινήτου (π.χ. δρόμου ή πεζοδρομίου) με πράξη ή παράλειψη του ιδιώτη που συνίσταται άμεσα ή έμμεσα σε παρεμπόδιση της δημόσιας χρήσης του ακινήτου σύμφωνα με τον προορισμό του.

Ως τέτοια πράξη νοείται η τοποθέτηση επί του δημοσίου κτήματος εμποδίων (π.χ. ζαρντινιέρες, κολονάκια κλπ) ή η δενδροφύτευση κατά τρόπο που αναιρεί τη δυνατότητα διέλευσης από το δρόμο ή πεζοδρόμιο ή η παράλειψη κλαδέματος των υφισταμένων φυτών και δένδρων που επίσης αναιρεί τη χρήση του δρόμου ή πεζοδρομίου κατά τον προορισμό του από τους πολίτες.

Ο όρος «αμφισβήτηση» της διακατοχής που χρησιμοποιείται από το νόμο είναι φανερό ότι υποδηλώνει προσβολή της νομής του κτήματος (π.χ. δρόμου ή πεζοδρομίου) χωρίς ο νόμος να ορίζει το είδος της προσβολής.

Δεδομένου ότι η νομή προσβάλλεται είτε με διατάραξη είτε με αποβολή του νομέα με κάποια πράξη διακατοχής όπως η τοποθέτηση γλαστρών, κολόνων, θαμνωδών φυτών ή δένδρων ή κλαδιών και φυλλωμάτων αυτών ή άλλων εμποδίων επί του δρόμου ή πεζοδρομίου, εφόσον οι εν λόγω πράξεις διακατοχής έχουν συντελεστεί από ιδιώτες έμπροσθεν των κατοικιών αυτών με προφανή στόχο την παρεμπόδιση της χρήσης του δρόμου – έστω μέρους αυτού – ή του πεζοδρομίου από τους πολίτες αδιακρίτως, η «αμφισβήτηση» της διακατοχής είναι τετελεσμένη.

Επομένως, η ως άνω περιγραφόμενη «αμφισβήτηση» της διακατοχής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά τη διαδικασία του άρ.22 του Α.Ν.1539/1938 όταν συνδέεται με πράξεις κατοχής ή νομής που υποδηλώνουν κατάληψη του δρόμου ή πεζοδρομίου.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στα πλαίσια της υπό κρίση αρμοδιότητάς του μπορεί να διατάξει την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, δηλαδή σ' αυτήν της προ «αμφισβήτησης» της διακατοχής του δρόμου ή πεζοδρομίου από τις ως άνω περιγραφόμενες πράξεις ή παραλείψεις του ιδιώτη, ή στην απαγόρευση διακατοχικών πράξεων από τον αναφερόμενο ιδιώτη που ενεργεί αυτές δια πράξεων ή παραλείψεών του καθώς και σε κάθε τρίτο πλην του δήμου Κηφισιάς για δρόμους ή πεζοδρόμια εντός των ορίων του εν λόγω ΟΤΑ.

Η προσφυγή του δήμου Κηφισιάς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε περιπτώσεις παράνομης διακατοχής δρόμων ή πεζοδρομίων της Κηφισιάς, Εκάλης ή Νέας Ερυθραίας από ιδιώτες με πράξεις ή παραλείψεις τους, σύμφωνα με το άρ.22 του Α.Ν.1539/1938 είναι το βέλτιστο μέτρο προκειμένου να ενεργηθούν πράξεις αποδέσμευσης των δρόμων ή πεζοδρομίων του δήμου που έχουν ενεργηθεί με πράξεις ή παραλείψεις από δημότες, συνήθως ιδιοκτήτες κατοικιών στο δήμο, με την ανοχή της απερχόμενης διοίκησης του δήμου.

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού πρώτα προηγηθεί αποστολή επιστολής στους παρανομούντες ιδιώτες με την οποία θα τους ζητείται η άρση και παύση των πράξεων παράνομης διακατοχής και η αποκατάσταση εντός δεκαήμερης, ή εν πάση περιπτώσει σύντομης, προθεσμίας του καταληφθέντος δρόμου ή πεζοδρομίου κατά τον προορισμό της χρήσης του.

Υπάρχουν πλείστες τέτοιες περιπτώσεις, και η προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη σε περίπτωση άρνησης των ιδιωτών να άρουν και παύσουν τις παράνομες πράξεις διακατοχής δεν είναι η βέλτιστη λύση από πλευράς χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά και κόστους για την επίτευξη αυτού.

Αντιθέτως, η προσφυγή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τη διαδικασία του άρ.22 του Α.Ν.1539/1938 είναι προτιμητέα τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς χρόνου για την επίτευξη του σκοπούμενου.

Και τούτο διότι η εν λόγω προσφυγή και η εξ αυτής εκδιδόμενη απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών δεν παράγει οριστικό δεδικασμένο, αλλά κρίνεται ως προσωρινό μέτρο για να μπορέσει να αιτιολογηθεί επαρκώς η περαιτέρω αρμοδιότητα του δήμου Κηφισιάς να ενεργήσει υπόψη αυτής την απελευθέρωση δρόμων και πεζοδρομίων από τους παράνομα διακατέχοντες αυτά ιδιώτες.

Αν κάποιος ιδιώτης θεωρεί ότι έχει εμπράγματα δικαιώματα επί του δρόμου ή πεζοδρομίου που διακατέχει με πράξεις ή παραλείψεις του μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη αιτούμενος κατά το δοκούν αυτού.

Η προσφυγή του δήμου Κηφισιάς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά την διαδικασία του άρ.22 του Α.Ν.1539/1938 πρέπει να γίνει άπαξ συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο όλες τις καταγραφείσες περιπτώσεις παράνομης διακατοχής στην Κηφισιά.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να παραχθεί αποτέλεσμα γρήγορα και αναφορικά με όλες τις τέτοιες περιπτώσεις ώστε η νέα διοίκηση να επιτύχει να υλοποιήσει την προεκλογική της δέσμευση περί «ελευθερώσεως» εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της (βλ. 1η Σεπτεμβρίου 2014) των δρόμων και πεζοδρομίων της Κηφισιάς που έχουν τεθεί υπό καθεστώς παράνομης κατοχής ή νομής από τους ιδιώτες.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές και δη των ιδιωτών που ασκούν παράνομα νομή ή κατοχή επί δρόμων ή πεζοδρομίων με πράξεις ή παραλείψεις τους με την ανοχή της απερχόμενης διοίκησης του δήμου που έκανε «τα στραβά μάτια» στην έκνομη συμπεριφορά τους επί δημοσίων κτημάτων.

Σε πλείστες των περιπτώσεων συγγενείς, φίλοι, ψηφοφόροι στελεχών της παράταξης «Σίγουρα Βήματα» προέβησαν σε πράξεις παράνομης νομής ή κατοχής επί δρόμων και πεζοδρομίων εμποδίζοντας τα σίγουρα και σταθερά ή όποια άλλα βήματα όλων των υπολοίπων δημοτών ή πολιτών διερχομένων ή αποπειρώμενων τη διέλευση από καταληφθέντες δρόμους και πεζοδρόμια.

Αυτοί που σήμερα κομπορρημονούν πως δήθεν ουδέποτε καλοτρύγησαν την εξουσία είναι στην πραγματικότητα οι ίδιοι που κακοδιαχειρίστηκαν την εξουσία που τους εδόθη για προστασία των δημοσίων κτημάτων, δρόμων και πεζοδρομίων ή άλλων, της Κηφισιάς που σήμερα εμφανίζουν μια εικόνα αλγεινή με πλήθος εμποδίων επ' αυτών που έχουν τοποθετήσει ως επί το πλείστον ψηφοφόροι τους και που η εν λόγω απερχόμενη διοίκηση του δήμου Κηφισιάς ανεχόταν με αντάλλαγμα την ψήφο τους. 

Υ.Γ. της Kifisia Press: Ας προσέξει πολύ ο «νταής» της Άνοιξης 30, ο οποίος έβγαλε στις 29/09/2016 το απόγευμα νέες γλάστρες σε δρόμο και πεζοδρόμιο, παρά την προειδοποίηση και επέμβαση/απόσυρση στις 28/09/2016 των παλαιών γλαστρών από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς!!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here