Ένας πραγματικός αγώνας δρόμου η «ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

0
792

Μια απίστευτη ταλαιπωρία που αφορά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης Βορείου Τομέα αντί της έκδοσης από τον αρμόδιο φορέα των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤ.ΥΠ.) επιτέλους ολοκληρώθηκε.

Ένας πραγματικός αγώνας δρόμου τόσο με το χρόνο αλλά όσο και με την ασυναγώνιστη γραφειοκρατία, προβλήματα που θα είχαν ξεπερασθεί αν οι Κτιριακές Υποδομές έδιναν το πράσινο φως να εκτελεσθεί άμεσα από το αρμόδιο τμήμα τους (τμήμα μελετών-τμήμα κατασκευών και αδειοδοτήσεων) η έκδοση άδειας δόμησης, ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Αδειοδότησης του Βορείου Τομέα και πιστεύουμε χωρίς συνέπειες για τις επόμενες σημαντικές διαδικασίες.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας κ. Μιχάλης Καυγαλάκης, μεταξύ άλλων τόνισε χαρακτηριστικά:

«Οι Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.) δεν είναι πλέον μόνο ο πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), αλλά είναι ο υπεύθυνος φορέας για όλα τα Δημόσια Κτίρια της Επικράτειας. Με άλλα λόγια προτεραιότητα, όπως και μας δήλωσαν, δίνουν στα νοσοκομεία όπου είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες σε 8-10 νοσοκομεία εντός της Αττικής και άλλα τόσα σε ολόκληρη την Επικράτεια, όπου πρέπει και να ολοκληρωθούν άμεσα.

Αμέσως μετά έγινε αίτημα από την πλευρά μας, να αναλάβουμε εξ' ολοκλήρου εκτός από τα Τεύχη Δημοπράτησης και την έκδοση της Άδειας Δόμησης από την Πολεοδομία του Βορείου Τομέα. Ευτυχώς έγινε αποδεκτό από την Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών.

Σε διαφορετική περίπτωση ο χρόνος κατά προτεραιότητα για την έκδοση της άδειας δόμησης θα ξεπερνούσε τους 10-12 μήνες.

Είναι σημαντικό και άξιο απορίας βέβαια να καταλάβει και να κατανοήσει κανείς τον επιπρόσθετο όγκο δουλειάς που έπεσε στις “πλάτες μας” αναλαμβάνοντας τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης Βορείου Τομέα.

Από το μήνα Μάρτιο είχαμε καθημερινές και χρονοβόρες συναντήσεις, εκτός των άλλων προηγούμενων, με την Πολεοδομία πρώτα για την έγκριση δόμησης και μετά βέβαια για την άδεια δόμησης. Αντιμετωπίσαμε σοβαρότατα προβλήματα και ιδιαίτερα πληρώσαμε αμαρτίες παρελθόντων Διοικήσεων, όπου καταφέραμε και τις διορθώσαμε σπαταλώντας όμως αρκετό χρόνο, που πολλές φορές θέλοντας και οι τότε Διοικήσεις – χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες σε καμία προηγούμενη Διοίκηση – να ξεπεράσουν όμοιες καταστάσεις γραφειοκρατίας δεν περίμεναν ότι θα δημιουργούσαν έντονα θέματα στο μέλλον. Και χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω παρακάτω κάποια από αυτά που αντιμετωπίσαμε.

Στα πλαίσια λοιπόν αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης των οικοδομικών έργων (ν4030/12) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αρχικά για την έκδοση έγκρισης δόμησης και τέλος για την άδεια δόμησης είναι τα εξής:

Πρώτα απ' όλα:

1.Η αίτηση δήλωσης του ιδιοκτήτη,

2. Δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης μελέτης και επίβλεψης οικοδομικών εργασιών, 

3. Τεχνική και Αιτιολογική έκθεση καθώς και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο),

4. Γεωτεχνική (Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Δόμησης), Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη, 

5. Μελέτη ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με το νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ,

6. Μελέτη Πυροπροστασίας και έγκρισης από την πυροσβεστική υπηρεσία,

7. Μελέτη καύσιμου (φυσικού) αερίου,

8. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρικά, μηχ/κά, κλιματισμός-αερισμός, ανελκυστήρας κ.α),

9. Υδραυλική μελέτη (ύδρευση και αποχέτευση),

10. Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρων στάθμευσης (υποχρεωτικό) σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν1221/1981 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο:

α. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 (Α' 210),
β. Ταυτότητα κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 3843/2010 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

11. Έγκριση υψομέτρου οδού του αρμόδιου Δήμου, για εντός σχεδίου πόλεως περιοχές το οποίο θεωρείται από την Υπ. Δόμησης στο διάγραμμα δόμησης, 

12. Έγκριση αρχαιολογικής υπηρεσίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού, 

13. Έγκριση ΔΕΗ (απαίτηση υποσταθμού),

14. Βεβαίωση Δασαρχείου (Τελεσιδικία),

15. Τίτλοι κυριότητας-ιδιοκτησίας με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο και με πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο,

16. Εγκρίσεις διαφόρων φορέων (Υγειονομική Υπηρεσία κ.α),

17. Αποδείξεις καταθέσεων εισφορών έργου, 

18. Άδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευής αυτών, από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητά τους, καθώς και φωτογραφίες της υπάρχουσας κατασκευής (Υφιστάμενα Κτίρια),

19. Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με σχετικό λογότυπο υφισταμένων κτιρίων,

20. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ιδιοκτήτη και μηχανικού, 

21. Εισφορές ΙΚΑ, ΔΟΥ, 

22. Αντίγραφο Προκαταβλητέου Φόρου Μηχανικού (ΦΕΜ), 

23. Βεβαίωση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε. για τις συνδρομές μηχανικών,

24. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής εργασιών, 

25. Υπολογισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής (Ε.Κ.Κ.Ο.),

26. Φάκελος ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ-ΣΑΥ) έργου,

27. Στατιστικό Δελτίο Μηχανογράφησης, 

28. Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (προϊόντων εκσκαφής και προϊόντων κατεδάφισης), 

29. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη συνεργασίας με ανάλογη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων, 

30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος καθορίζονται: 

α. Η ένταξη και λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία,
β. ηλεκτρονική διαχείριση για τον τρόπο διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών κατάλληλων φορέων που χορηγούν εγκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Αρχές και
γ. η αποκλειστική ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών και στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών αρχείων και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Βέβαια εκτός όλων των παραπάνω υπάρχουν και συμπληρωματικά στοιχεία για ειδικά κτίρια πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και προκειμένου για την έκδοση έγκρισης και άδεια δόμησης απαιτούνται και τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία ανάλογης της χρήσης του κτιρίου.

Εδώ, εφόσον η χρήση είναι κτίριο εκπαιδευτηρίων, χρειάζεται:

1. Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας,

2. Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για την αναγκαιότητα, 

3. Έγκριση του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου για παρεκκλίσεις, 

4. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Νεωτέρων Μνημείων, που αφορούν διατηρητέα κτίρια,

5. Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Από όλα αυτά τα δικαιολογητικά τα μόνα που είχαμε στη διάθεσή μας (τα οποία ήταν απαραίτητα για τις Κτιριακές Υποδομές) ήταν τα: 2,3,4,6,7,9,10,11,19,25 και από τα συμπληρωματικά στοιχεία τα: 2,3 και 4.

Με τα υπόλοιπα δεν θα ασχολούμασταν ως Δήμος αφού ήταν υποχρεώσεις των Κτιριακών Υποδομών, πλην ελαχίστων που έπρεπε να κατατεθούν για τη συμπλήρωση του φακέλου χρηματοδότησης.

Έτσι ξεκίνησε για εμάς ένας Μαραθώνιος αγώνας δρόμου, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Τα βασικότερα απ' όλα τα οποία μας καθυστέρησαν αρκετά ήταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας – Κτηματολογικό Απόσπασμα – Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως επίσης οι ανάλογες εγκρίσεις των αντίστοιχων φορέων, συμβολαιογραφική πράξη υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης εντός οικοπέδου (απαραίτητη προϋπόθεση), καθώς και το σχέδιο διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών και κατεδάφισης.

Υπήρξε τέλος αρκετά μεγάλη ασάφεια όσον αφορά στις πληρωμές (ΤΕΕ – ΦΑΥ – ΣΑΥ) των φορολογικών (δικαιολογητικά 20, 21, 22, 23, 25, 27) των ανάλογων μελετητών κάτι που δεν τέθηκε ποτέ ως προαπαιτούμενο, όπως επίσης ενώ εγκρίθηκε όλη η μελέτη από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής [(Κ.Ε.Σ.Α), δεν υπάρχει ανώτερο τμήμα], του Υπουργείου Πολιτισμού και Νεωτέρων Μνημείων, μας ζητήθηκε να περάσουμε και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, υποδεέστερο έγγραφο όπως αυτό ερμηνεύτηκε, αλλά απαιτείται…

Τέτοιου είδους ζητήματα όμως απασχολούν κάθε Πολεοδομία και ιδιαίτερα την Πολεοδομία Βορείου Τομέα γιατί καθημερινά συγκρούονται σε αυτήν κάθε λογής συμφέροντα μικρά και μεγάλα.

Εγκρίνει αδειοδοτήσεις, ρευματοδοτήσεις, ενώ διακυβεύεται η ένταξη ή όχι επενδύσεων σε κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις αυτών, πολλών Δήμων. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αμερόληπτοι και απαιτητικά νομότυποι σε κάθε βήμα έγκρισης όλων αυτών.

Για να διαχειριστεί βέβαια η συγκεκριμένη Πολεοδομία όλα τα παραπάνω καλείται να εφαρμόσει ένα πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, όπου οι αρμοδιότητες του (πλαισίου) έχουν αυξηθεί πολλαπλάσια τα τελευταία χρόνια και η εφαρμογή του αναγκαστικά αυξάνει τη γραφειοκρατία και δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης.

Χωρίς λοιπόν το προαπαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την οργάνωση των πολεοδομικών γραφείων και την απαραίτητη μηχανογράφηση δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για κανένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.

Παρόλο βέβαια που έχει μειωθεί αισθητά ο όγκος δουλειάς στις Πολεοδομίες, εντούτοις υπάρχουν πολλά προβλήματα και δυσκολίες στις διεκπεραιώσεις υποθέσεων εξαιτίας: από τη μία της δαιδαλώδης νομοθεσίας, η οποία δημιουργεί ασάφειες και παρερμηνεύσεις, από την άλλη, η ολοένα και μεγαλύτερη υποστελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης, αφού λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είναι εφικτό να αναπληρωθούν το καθήκοντά τους σε περίπτωση απουσίας.

Με το φιλότιμο όμως κάποιων υπαλλήλων στην Πολεοδομία γιατί ακριβώς επειδή πρόκειται για σχολείο, επειδή πρόκειται για τα παιδιά μας, καθώς επίσης και στις δικές μας τεράστιες, γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε φάση υλοποίησης των διαδικασιών στην Πολεοδομία έφεραν το επιθυμητό για όλους μας αποτέλεσμα, την έκδοση της άδειας δόμησης.

Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν επαναπαυόμαστε, και σε αυτό το κρίσιμο σημείο θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε ακόμη περισσότερο για να ξεκινήσουν όσο το γρηγορότερο οι διαδικασίες: προγραμματική σύμβαση, προκήρυξη διαγωνισμού, κατακύρωση αναδόχου ώστε να πάμε στην εκτέλεση των εργασιών.

Κερδίσαμε ένα σημαντικό στοίχημα, καταφέραμε και μειώσαμε αισθητά τους χρόνους υλοποίησης όλων των διαδικασιών για ένα τόσο δύσκολο, τεράστιο και πολύπλοκο έργο.

Αφού δεν πρόκειται για μια προσθήκη νέων αιθουσών, αλλά παράλληλα για στερέωση και αποκατάσταση του υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου (Α' πτέρυγας 1930 και Β' πτέρυγας 1970) και ιδιαίτερα να λειτουργεί ως ενιαίο κτίριο δηλαδή, ενσωμάτωση της νέας πτέρυγας με το υφιστάμενο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους προσωπικά με βοήθησαν σε όλο αυτόν τον δύσκολο και χρονοβόρο αγώνα δρόμου!

Πρώτα από όλα από τις Κτιριακές Υποδομές:

-τον κ. Ανδρέα Κάρμη (Γενική Διεύθυνση Έργων), 

-την κ. Σοφία Μίχα (Προϊσταμένη Μελετών) και ιδιαίτερα 

-τον κ. Γιάννη Τσαγκάρη (Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας) – Δημότη αλλά και Δημοτικό Σύμβουλο Νέας Ερυθραίας.

Από την Υπηρεσία Δόμησης Βορείου Τομέα

-την κα Κατερίνα Σταθοπούλου (Προϊσταμένη Τμήματος Αδειών Δόμησης), 

-την κα Έλλη Αναστασίου (Διευθύντρια Πολεοδομίας και Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων), 

-την κα Σοφία Αργυροπούλου (Τμήμα Αδειών Δόμησης) και την κα Ευγενία Τζιομάκα (Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων).

Τέλος, τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Διονύση Μεταξά, όπου μαζί αγωνιστήκαμε και αντιμετωπίσαμε το θέατρο του παραλόγου».

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here