Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δήμο Κηφισιάς!…….του Μαρίνου Παπαδόπουλου, Δικηγόρου. Μέρος 1ον.

0
252

Από τη μέχρι τώρα εµπειρία στη χώρα μας αρμόδιων ελεγκτικών φορέων για τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του Δημοσίου προκύπτει το συµπέρασµα ότι κυρίως οι ΟΤΑ α΄ βαθµού και οι β΄ βαθµού σε μικρότερο βαθµό, εµπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της. Ο Δήμος Κηφισιάς δεν εξαιρείται του κανόνα του φαινομένου της αυξημένης διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Δύναμη Ελπίδας».

Η άσκηση της εξουσίας εκ µέρους αρκετών αιρετών αρχόντων της Κηφισιάς (δημάρχου κι ορισμένων αντιδημάρχων) στα όρια της νοµιµότητας ή και πέραν αυτής – είναι ευρέως γνωστή η εμπλοκή του επικεφαλής της κυβερνώσας δημοτικής παράταξης σε δικαστικές διαμάχες με πρωτόδικες, μάλιστα, καταδίκες του για παράβαση καθήκοντος κι επιβολή σ’ αυτόν χρηματικών ποινών και ποινών στερητικών της ελευθερίας οι οποίες εκρεμμεί να επιβεβαιωθούν ή αρθούν στην κατ’ έφεση δίκη – η απότοµη και χωρίς προηγούµενη οργάνωση της απαιτούµενης υποδοµής µεταβίβαση σ’αυτούς αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση (π.χ. με τον νόμο Καλλικράτη), οι ανεπαρκείς έλεγχοι της κεντρικής διοίκησης σε περιπτώσεις καταγγελόμενης αυθαιρεσίας στην Κηφισιά, οι ανεπαρκείς µελέτες για την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίµως για να δικαιολογηθούν πρόσθετες εργασίες (π.χ. οι περιώνυμες μονοδρομήσεις στη Νέα Ερυθραία), η κατάτµηση των έργων ώστε να γίνεται απευθείας ανάθεση για ποσά που άλλως θα απαιτείτο η διενέργεια διαγωνισµών (στο παρελθόν έχουμε δει πάμπολλα τέτοια έργα να εκτελούνται στην Κηφισιά προεκλογικά από την παρούσα διοίκηση του Δήμου), είναι µερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την κακοδιοίκηση και διαφθορά στο χώρο της Τοπικής Aυτοδιοίκησης του Καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς.

Φορείς ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, διαπιστώνουν υπεξαιρέσεις σε βάρος των ταµείων των ∆ήµων, αποτέλεσµα µη επαρκούς ελέγχου εκ µέρους των ∆ηµάρχων.

Οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της Κηφισιάς, είναι κυρίως οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµοτικά έργα, οι άδειες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, οι δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειµµατικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι σηµαντικό σύµπτωµα κακοδιοίκησης και κατάφωρης παραβίασης της νοµιµότητας αποτελεί και η άρνηση εκτέλεσης ή συµµόρφωσης των ΟΤΑ και των δύο βαθµών σε δικαστικές αποφάσεις.

O διαφθορά στην Κηφισιά είναι αποτέλεσμα κυρίως της κακοδιοίκησης, που συνιστάται στη µη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος από κάποιους υπαλλήλους ενίοτε είτε λόγω αδιαφορίας (κανείς δεν τους ελέγχει ουσιαστικά για την αποτελεσματικότητα του έργου τους με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των πρώην υπευθύνων για την αποκομιδή εγκαταλειμμένων οχημάτων από τα οποία βρίθουν σήμερα οι δρόμοι της Κηφισιάς) είτε λόγω διάθεσης αποφυγής αναλήψεως ευθυνών εκ του φόβου ότι κατόπιν καταγγελίας θα θεωρηθούν επίορκοι και θα τεθούν σε διαθεσιµότητα όπως προβλέπει ο νόµος, αλλά και της διαφθοράς που προκύπτει από την αδυναμία της υφιστάμενης διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει τους νόμους και τις κανονιστικές πράξεις που η ίδια έχει ψηφίσει (π.χ. Κανονιστική Απόφαση για την Καθαριότητα στο Δήμο Κηφισιάς), γεγονός που επιφέρει πολύ επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του Δήμου µε τη γραφειοκρατική αναποτελεσµατικότητα του υφιστάμενου µηχανισµού του, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα µε επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που εδρεύουν και λειτουργούν στο Δήμο Κηφισιάς και την εν γένει κοινωνική και πολιτισµική εξέλιξη των δημοτών, δεδοµένου ότι οι δύο αυτοί τοµείς, που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοεπηρεάζονται και τις συνέπειες αυτές βιώνουµε ήδη.

Για την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στην Κηφισιά απαιτείται η λειτουργία των κατάλληλων ελεγκτικών µηχανισµών παράλληλα µε την αποτελεσµατική συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με φορείς εντεταλμένους στην καταπολέμηση της διαφθοράς όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ή η Δικαιοσύνη για την πρόληψη των φαινοµένων αυτών. Επιπλέον, χρειάζεται η ενεργή συµπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Ενεργοί δημότες στην Κηφισιά είναι αυτοί που επειδή δεν ανέχονται τη διαφθορά στο Δήμο τους κι επειδή πληρώνουν δημοτικά τέλη για την παροχή προς αυτούς ακώλυτα κι αδιάκοπα υπηρεσιών που πρέπει να αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται μ’ ευθύνη των διοικούντων στην Κηφισιά, συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κηφισιά παρέχοντας τη γνώμη ή στοιχεία περί την βελτίωση του συστήματος πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς.

Δυστυχώς, η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει να επιδείξει στους δημότες της «έργα και ημέρες» περί την πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς στην Κηφισιά. Αντιθέτως, έχει πλούσιο ημερολόγιο δικασίμων για πράξεις σχετιζόμενες με συμπεριφορές διαφθοράς είτε του επικεφαλής του Δήμου είτε αιρετών δημοτικών συμβούλων που ενεργώντας ως πειθήνια όργανα του Δημάρχου υποπίπτουν σε πράξεις νομικά ελεγκτέες.

Ο πόλεµος κατά της διαφθοράς της Δημοτικής Αρχής που θα θέλαμε να υπάρχει στην Κηφισιά – αλλά δεν υπάρχει – είναι µακρύς, δύσκολος, επίπονος και προπαντός απαιτεί συνεχή έµπρακτη πολιτική βούληση του Δημάρχου και των αιρετών δημοτικών συμβούλων, αλλά και συµπαράσταση από τους δημότες, καθώς η προσπάθεια των αρµοδίων οργάνων συναντά διάφορα εµπόδια, όπως τη γραφειοκρατική νοοτροπία του υφιστάμενου συστήματος λειτουργίας του Δήμου Κηφισιάς, η αδράνεια ή η μη σύμπραξη ορισμένων υπαλλήλων, τα διάφορα µικροσυµφέροντα, που ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον ζήτηµα για την τοπική κοινωνία της Κηφισιάς, την άµεση και έµµεση αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων ή εκπροσώπων του αφανούς ή εμφανούς κομματικού μηχανισμού πίσω από την παρούσα Δημοτική Αρχή και κυρίως τη χλιαρή και ενίοτε εχθρική, εκ µέρους της τοπικής κοινωνίας, στήριξη των µέτρων αναφορικά τουλάχιστον μ’αυτούς τους δημότες που εξυπηρετούνται από την κατάληψη δημοσίων κτημάτων (π.χ. πεζοδρομίων) έξω από το σπίτι τους, την εγκατάλειψη του οχήματός τους στο δημόσιο δρόμο μετά την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας του, την απόθεση των απορριμμάτων τους στον κάδο του γείτονα κι όχι σε δικό τους, τη μονοδρόμηση ή πεζοδρόμηση της οδού έξω από το σπίτι τους αδιαφορώντας για τη γνώμη των λοιπών κατοίκων στον ίδιο δρόμο κλπ.

Μόνο, όµως, µε τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών από μια Δημοτική Αρχή που δεν εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα κομματικά αρεστών µπορεί ο πόλεµος αυτός κατά τη διαφθοράς στην Κηφισιά να έχει αίσια αποτελέσµατα. Τέτοια Δημοτική Αρχή έχουμε χρόνια να δούμε στην τοπική κοινωνία μας.

Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κηφισιά πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: α) µελέτη και θέσπιση κατάλληλου και ανεξάρτητου συστήµατος ελέγχου των υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, στελεχωµένο µε στελέχη, που θα υποχρεούνται να ενεργούν µε πλήρη ανεξαρτησία και συνείδηση της αποστολής τους και όχι συστηµάτων σχεδιασµένων µόνο για την εξέλιξη των φιλόδοξων οσφυοκαµπτών της παρούσας Δημοτικής Αρχής. β) Αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου – πολλά από αυτά «υπάρχουν μόνο στα χαρτιά» και «για το θεαθείναι» – από την άποψη του οφέλους και κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσµατικού τρόπου ελέγχου µε ενοποίηση των διάφορων ελεγκτικών µηχανισµών σε συνεργασία με τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη βελτίωση των συστηµάτων διοίκησης µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αντιµετώπισαν επιτυχώς παρόµοιας φύσεως προβλήµατα και µε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Αν ρωτήσετε, σήμερα, την απερχόμενη Δημοτική Αρχή – που φιλοδοξεί να συνεχίσει την άσκηση εξουσίας στην Κηφισιά μ’επανεκλογή της – με ποιους φορείς συνεργάστηκε και πόσες συνεργασίες πέτυχε για την κτήση τεχνογνωσίας με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κηφισιά, η απάντηση που θα λάβετε θα’ναι μάλλον απαγοητευτική.

Τονίζω, όµως, ότι τα µέτρα αυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική συναίνεση των δημοτών, που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών που ήδη υφίστανται τα δεινά από την χρόνια διαφθορά στην Κηφισιά εν είδη αναποτελεσματικής Δημοτικής Αρχής για παροχή των υπηρεσιών που θα’πρεπε ν’ απολαμβάνουν, αφού πληρώνουν ήδη γι’ αυτές, οι δημότες.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι αρνητικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην Κηφισιά, όπως:

α) Η έλλειψη κατάλληλων µηχανισµών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ασκούμενης δηµόσιας διοίκησης από τους αιρετούς, αντιδημάρχους και μη, και τους υφιστάμενούς τους καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού έργου του Δήμου Κηφισιάς ασκείται από εντεταλμένους γι’αυτό ή υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, οι οποίοι δρουν τελούντες σε πλήρη εξάρτηση από το προσωποκεντρικό σύστημα του επικεφαλής του Δήμου, ή δρουν χωρίς να συνεργάζονται µεταξύ τους, ενώ αποτελούν οργανικά τµήµατα των διαφόρων υπηρεσιών του ιδίου Δήμου Κηφισιάς, στις οποίες υπάγονται.

Το προσωποκεντρικό σύστημα του νυν Δημάρχου που αποφασίζει και διατάσσει κατά το δοκούν αυτού είναι υφιστάμενο και ουδόλως αποδυναμωμένο από την πάροδο του χρόνου διαχείρισης της δημοτικής εξουσία υπ’αυτού. Το «L’État, c’est moi» του Λουδοβίκου ΙΔ’ της Γαλλίας είναι το mantra του Χιωτάκη της Κηφισιάς!

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της άμεσης απομάκρυνσης μόλις δύο μήνες προ της εκλογικής διαδικασίας από τον Δήμαρχο στενού συνεργάτη του και καταξιωμένου δημοτικού συμβούλου στην Κηφισιά επιφορτισμένου με το συντονισμό των παιδικών σταθμών στο δήμο γιατί «τόλμησε» ο απομακρυνθείς δημοτικός σύμβουλος να εκφραστεί πολιτικά κατά τρόπο που δεν εξισώνεται με πλήρη δήλωση υποταγής στον Δήμαρχο.

Αν αυτό είναι το modus operandi του Δημάρχου για τους άμεσους (πρώην) συνεργάτες του, τι περιμένετε ότι περιμένει τους «ελεγκτές ή επιθεωρητές» του Δήμου που προέρχονται από την κυβερνώσα δημοτική παράταξη του κ. Νίκου Χιωτάκη; Λόγω δε της αλληλοεπικαλύψεως των αρµοδιοτήτων των πιθανών υφισταμένων «ελεγκτών ή επιθεωρητών» του Δήμου, καθώς και της µη οµοιοµορφίας των µεθόδων και της πρακτικής των διενεργουµένων από αυτούς ελέγχων και των συντασσοµένων απ’αυτούς εκθέσεων – αν υπάρχουν αυτές – ή πορισµάτων, της διαφορετικής νοοτροπίας των στελεχών αυτών, πολλά εκ των οποίων αναπτύσσουν πνεύµα υπηρεσίας (esprit de corps), δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η πλήρης και αρµονική συνεργασία ούτε καν με φορείς ανεξάρτητους από την «καθεστηκυία τάξη» στην Κηφισιά όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Παρίσταται έτσι ανάγκη για την κατά περίπτωση επανάληψη ή συµπλήρωση των όποιων ελέγχων έχουν πιθανόν ενεργηθεί κυρίως για τον καταµερισµό των ευθυνών.

Συνεχίζεται αύριο……

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here