Η Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθμ.14/2014 στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς.

0
263

Την περίοδο του καλοκαιριού η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς – όπως κάθε δήμου άλλωστε – τελεί σε «αναμμένα κάρβουνα» για τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές οι περισσότερες από τις οποίες είναι αποτέλεσμα εμπρησμών ή αμέλειας των πολιτών.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς επανδρώνεται από υπαλλήλους του δήμου που στην κανονικότητά τους υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες του δήμου.

Δεν είναι, δηλαδή, επαγγελματίες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι που καλούνται οσάκις η ανάγκη το απαιτεί και συγκροτούν την Πολιτική Προστασία του δήμου υπόψη πλάνου δράσης και καθηκόντων που έχει από πριν προετοιμαστεί και δοκιμαστεί στην πράξη με σειρά ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου ως της πλέον επικίνδυνης για τις πυρκαγιές.

Θεωρώ καλόπιστα ότι η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς τελεί σε πλήρη επιχειρησιακή και εξοπλιστική ετοιμότητα, είναι επαρκώς επανδρωμένη και έχει την βέλτιστη επιχειρησιακή και πολιτική (αιρετή) ηγεσία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ωστόσο, ακόμη κι αν αυτή η υπόθεση είναι βάσιμη και αληθής, η γνώση νέων νομικών δεδομένων θα μπορούσε υπό τη σωστή διαχείριση της επιχειρησιακής και πολιτικής ηγεσίας στο Δήμο Κηφισιάς να δώσει νέα διάσταση στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης πυρκαγιών που τυχόν αντιμετωπίσει η δημοτική Αρχή στο γεωγραφικό της πεδίο.

Αναφέρομαι στην νέα υπ’ αριθμό 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη. Το Σεπτέμβριο του 2014 ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε απόφαση για την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας (ΦΕΚ Β 2434/12.09.2014).

Το νέο στοιχείο της εν λόγω Πυροσβεστικής Διάταξης (όπου στο παρόν κείμενο αναφέρομαι σε διάταξη άρθρου η αναφορά αυτή γίνεται στην εν λόγω Πυροσβεστική Διάταξη) είναι η υποχρέωση συγκρότησης ομάδων πυροπροστασίας (αρ.3) από επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη−εκμεταλλευτή αυτών, έχουν εγκατεστημένο σ’ αυτές μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή / και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από 6 κεφαλές καταιονητήρων ή / και ολικής κατάκλισης) (αρ.3 παρ.1).

Στην, υποχρεωτική πλέον, ομάδα πυροπροστασίας συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα (αρ.3 παρ.2), κάτι το οποίο ισχύει κατ’ ελάχιστο σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Κηφισιά.

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων από μιας ομάδας πυροπροστασίας που λειτουργούν σε βάρδιες (αρ.3 παρ.4).

Η ομάδα πυροπροστασίας συγκροτείται από τον Αρχηγό, τον Υπαρχηγό και τα μέλη, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και συμμετέχει σε αυτήν, οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην επιχείρηση-εγκατάσταση (αρ.3 παρ.3), δηλαδή, ο νόμος προβλέπει όχι μόνο την υποχρέωση της ύπαρξης ομάδας πυροπροστασίας, αλλά και την υποχρεωτική δομή της καθώς και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό της με κατάλληλα μέσα που προμηθεύονται οι επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις.

Ως Αρχηγός της ομάδας πυροπροστασίας ορίζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης−εγκατάστασης κάποιος που κρίνεται ότι είναι ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό όπως, αφυπηρετήσας βαθμοφόρος του Πυροσβεστικού Σώματος, τεχνικός ασφαλείας, χημικός και μηχανικός(Π.Ε. ή Τ.Ε.) (αρ.3 παρ.7).

Συνεπώς, ο νόμος προνοεί για τη βέλτιστη λειτουργία της ομάδας πυροπροστασίας τελούσα υπό τις εντολές εκπαιδευμένου ή / και στο παρελθόν εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Μάλιστα, στην περίπτωση που η επιχείρηση−εγκατάσταση είναι Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ) ή Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΑΙ), στο πλαίσιο της οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας, συστήνεται να ορίζονται τα αυτά πρόσωπα (αντιστοιχία Αρχηγού, Υπαρχηγού και μελών της ομάδας πυροπροστασίας με την ανάλογη οργάνωση των μονάδων Πολιτικής Άμυνας της επιχείρησης−εγκατάστασης) (αρ.3 παρ.9).

Περαιτέρω, ο νόμος προβλέπει λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και ενημέρωση της ομάδας πυροπροστασίας της κάθε επιχείρησης-εγκατάστασης, τόσο για τη βασική εκπαίδευση (αρ.4) όσο και για συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις (αρ.5).

Προβλέπει επίσης, τα καθήκοντα του Αρχηγού της ομάδας πυροπροστασίας (αρ.7) καθώς και του Υπαρχηγού αυτής (άρ.8), αλλά και των μελών της ομάδας (αρ.9) πυροπροστασίας.

Προβλέπει λεπτομέρειες για τα αναγκαία εργαλεία (αρ.11), καθώς και την πιστοποίηση που χορηγείται μετά την πλήρη οργάνωση και εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας (αρ.12) από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Με όλα αυτά ισχύοντα κατά το νόμο, η νέα διάσταση στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης πυρκαγιών που τυχόν αντιμετωπίσει η δημοτική Αρχή Κηφισιάς είναι αυτονόητη: δεδομένης της οργάνωσης και εκπαίδευσης ομάδων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που εδρεύουν στο Δήμο Κηφισιάς, η Πολιτική Προστασία του δήμου έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί, κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού για τον συντονισμό, μαζί με τους υπαλλήλους του δήμου που έχουν αναλάβει καθήκοντα πυροπροστασίας βάσει σχεδίου της δημοτικής Πολιτικής Προστασίας, και τους εκπαιδευμένους πολίτες των ομάδων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που εδρεύουν στον Δήμο Κηφισιάς.

Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δέχονται εγγράφως να συνδράμουν το Δήμο Κηφισιάς και δη την Πολιτική Προστασία αυτού, με τους εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους υπαλλήλους τους σε περίπτωση ζήτησης της συνδρομής αυτής από τον επικεφαλής Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κηφισιάς ενόψει πυρκαγιάς στο δήμο.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί άσκηση συντονισμού στην οποία ο επικεφαλής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κηφισιάς και ο επιχειρησιακός συντονιστής αυτής έχουν πετύχει να συντονίζουν τη δράση τους για την κατάσβεση πυρκαγιών στο δήμο με τους Αρχηγούς των ομάδων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που εδρεύουν στο δήμο και οι οποίοι σε τέτοια δράση τους θα τελούν υπό τις οδηγίες και εντολές του Αντιδημάρχου και του επιχειρησιακού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Κηφισιάς.

Επίσης, αυτό προϋποθέτει ότι οι υπάλληλοι του δήμου Κηφισιάς θα μπορούν να συλλειτουργούν με τους εκπαιδευμένους πολίτες-μέλη ομάδων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που εδρεύουν στην Κηφισιά.

Όλα αυτά προϋποθέτουν γνώση του νόμου, των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Κηφισιάς, αγαστή συνεργασία της δημοτικής Αρχής με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις στο δήμο, και ανθρώπους που έχουν συνειδητοποιήσει ότι «όταν καίγεται του γείτονα το σπίτι, το επόμενο να καεί είναι το δικό σου

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here