Πάνω από 4 δις ευρώ θα είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2017!

0
198

«Όλοι‭ ‬ανεξαιρέτως‭ οι‭ ‬δείκτες‭ ‬οικονο‭µ‬ικού‭ ‬κλί‭µ‬ατος‭ ‬καταγράφουν‭ ‬ανάκα‭µ‬ψη‭ ‬της‭ ‬ε‭µ‬πιστοσύνης‭ ‬στις‭ ‬προοπτικές‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ίας‭ ‬και‭ ‬υποδηλώνουν‭ ‬βελτίωση ‬της‭ ‬ανταγωνιστικότητας‭ ‬και‭ ‬αναθέρ‭µ‬ανση‭ της‭ ‬οικονο‭µ‬ικής‭ ‬δραστηριότητας»‭.

‬Αυτό αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Οκτωβρίου, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και όπως υπογραμμίζεται, ‬συνεχίζεται η ανοδική‭ ‬πορεία‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ίας,‭ ενώ υπολογίζεται να υπερβούν τα 4 δις ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ‬το‭ 2017‬.

‭Στο δελτίο αναφέρεται ότι τους τελευταίους τρεις μήνες κινήθηκαν με ‬σταθερά‭ αν‭οδικό‬ ρυθμό οι‭ ‬διάφοροι‭ ‬επι‭µ‬έρους‭ ‬δείκτες‭ και‭ µ‬εγέθη‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ικής‭ ‬δραστηριότητας‭ ‬και‭, ‬εκτός απροόπτου‭ (όπως το ‬ενδεχό‭µ‬ενο‭ μιας ‬νέας‭ ‬διεθνούς‭ κρίσης‭), δη‭µ‬ιουργούν‭ βάσι‭µ‬ες‭ ‬προσδοκίες‭ ‬για‭ ‬νέα‭ µ‬εγαλύτερη‭ αύξηση‭ ‬του‭ ‬ΑΕΠ‭ ‬το‭ ‬γ‭’ τρίµηνο και προσέγγιση του ‬ετήσιου‭ ‬στόχου‭ ‬για‭ ανάπτυξη‭ 1,8% το‭ 2017.‬

Σημειώνεται από το υπουργείο, ότι η πρόσφατη‭ δη‭µ‬οσίευση‭ ‬της‭ ‬έκθεσης‭ ‬Global ‭‬Competitiveness ‭‬Report ‭του‬ World Economic ‭‬Forum ‭‬(WEF) για την ανταγωνιστικότητα‭, ‬που‭ ‬ε‭µ‬φάνισε‭ ‬την‭ ‬Ελλάδα‭ ‬στην‭ 87‬η ‭θέση‬ ‭της‬ ‭διεθνούς‬ κατάταξης‭, δηλαδή‭ ‬πολύ‭ ‬χα‭µ‬ηλά‭ ‬και‭ µ‬ια‭ ‬θέση‭ ‬χειρότερα‭ ‬από‭ ‬αυτή‭ ‬του‭ 2016, ‬έδωσε‭ ‬λαβή‭ ‬για‭ πολλαπλές‭ επικρίσεις‭ ‬όσον‭ ‬αφορά‭ ‬στην‭ ‬ικανότητα‭ ‬της‭ ‬χώρας‭ ‬να‭ ‬προσελκύσει‭ ‬επενδύσεις‭ ‬και‭ ‬να‭ ‬επιστρέψει‭ ‬στην‭ ‬ανάπτυξη‭.

Πρόκειται‭ για‭ µ‬ία‭ ‬ακό‭µ‬η‭ ‬εσφαλ‭µ‬ένη‭ ‬εκτί‭µ‬ηση‭ διεθνούς‭ ‬οργανισ‭µ‬ού, η οποία ελέγχεται για τη μεθοδολογία της, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο,‭ ενώ προστίθεται ότι «πάντως‭, από‭ τις‭ ‬ά‭µ‬εσες‭ ‬ή‭ έμμεσες εκτιμήσεις της διεθνούς‬ ανταγωνιστικότητας‭ ‬της‭ ‬χώρας‭, ‬η‭ ‬τελευταία‭ αποτυπώνεται‭ ‬ανάγλυφα‭, ‬εκ‭ ‬του‭ ‬αποτελέσ‭µ‬ατος‭, ‬σε‭ µ‬εγέθη‭ ‬όπως‭ ‬είναι‭ ‬το‭ ‬ΑΕΠ‭ και οι ‬εξαγωγές‭, οι ‬δείκτες‭ ‬οικονο‭µ‬ικού‭ ‬κλί‭µ‬ατος‭, ‬οι‭ ‬ξένες‭ ‬επενδύσεις‭ και η απασχόληση.‬

Ο‭ δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης ‬στην‭ Ελλάδα‭ αυξήθηκε‭ ‬σε‭ 100,6 µ‬ονάδες‭ ‬το‭ ‬Σεπτέ‭µ‬βριο‭ ‬από‭ 99 ‬τον‭ ‬Αύγουστο‭ ‬του‭ ‬2017. ‭

Ο‬ µ‭έσος‬ ‭όρος‬ του‭ δείκτη‭, ‬από‭ το‭ 1985 µ‬έχρι‭ το‭ 2017, ήταν‭ 100,7, φτάνοντας‭ ‬σε‭ ‬υψηλό‭ ‬επίπεδο‭ ‬120,1 ‭τον‬ ‭Ιούλιο‬ ‭του‬ 2000 ‭και‬ ‭χα‬µ‭ηλό‬ 75,2 τον‭ ‬Μάρτιο‭ ‬του‭ 2009. ‬

Ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών (PMI) ‬της‭ ‬ελληνικής‭ µ‬εταποίησης‭ αυξήθηκε‬ στις‭ 52,8 µ‬ονάδες‭ τον‭ Σεπτέ‭µ‬βριο‭ του‭ ‬2017 ‭από‬ ‭ ‬52,2 ‭τον‬ Αύγουστο‬. ‭

Πρόκειται‬ για‭ ‬τη‭ µ‬εγαλύτερη‭ ‬επέκταση‭ ‬της‭ ‬εργοστασιακής‭ ‬δραστηριότητας‭ ‬από‭ ‬τον‭ ‬Ιούνιο‭ ‬του‭ 2008, ‬λόγω‭ ‬της‭ ‬ταχύτερης‭ ‬αύξησης‭ ‬των‭ ‬νέων‭ ‬παραγγελιών‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬ εγχώρια‭ ‬αγορά‭, ‬παρότι‭ µ‬ειώθηκαν‭ ‬οι‭ ‬νέες‭ ‬παραγγελίες‭ ‬εξαγωγών‭. ‬

Επιπλέον‭, ‬η‭ ‬παραγωγή‭ ‬αυξήθηκε‭ ‬το‭ µ‬έγιστο‭ σε‭ εννέα‭ ‬χρόνια‭, µ‬ε‭ ‬γνώ‭µ‬ονα‭ ‬τους‭ ‬παραγωγούς‭ καταναλωτικών‭ ‬και‭ ‬κεφαλαιουχικών‭ ‬αγαθών‭, ‬ενώ‭ ‬παρατηρήθηκε‭ µ‬είωση‭ ‬στα‭‬ ενδιά‭µ‬εσα‭ ‬αγαθά‭.‬

‭Ο αρνητικός δείκτης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην Ελλάδα υποχώρησε στις -53,7 µονάδες το Σεπτέµβριο από -57 τον Αύγουστο και -74,4 τον Μάρτιο του 2017.

Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα είχε σηµειώσει αρνητικό ρεκόρ τις -83,8 µονάδες τον Οκτώβριο του 2011.‬

‭Σημειώνεται ότι στη βελτίωση αυτή του δείκτη ‬καταναλωτικής‭ ε‭µ‬πιστοσύνης‭ ‬έχει‭ συ‭µ‬βάλλει‭ η‭ µ‬είωση‭ του‭ χρέους των ‬νοικοκυριών‭ ‬σαν‭ ‬ποσοστό‭ ‬του‭ ‬ΑΕΠ‭.

Έχει‬ υποχωρήσει‭ από‭ τα‭ μέσα‭ ‬του‭ 2014 ‬ως‭ ‬σή‭µ‬ερα‭ κατά 6 ‬ποσοστιαίες‭ µ‬ονάδες‭ περίπου‭: ‬συγκεκρι‭µ‬ένα‭ ‬το‭ ‬χρέος‭ ‬των‭ ‬νοικοκυριών‭ στην‭ Ελλάδα‭ µ‬ειώθηκε‭ ‬στο 59,50% ‭ του‬ ΑΕΠ‬ ‭ το‬ ‭ πρώτο‬‭ τρί‬µ‭ηνο‬ ‭του‬ 2017 ‭από‬ ‭το‬ ‭υψηλό‬ 65,2% ‭του‬ ΑΕΠ‬ ‭του‬ πρώτου‭ ‬τρι‭µ‬ήνου‭ ‬του‭ 2014 (µ‬έσος‭ ‬όρος‭ 37,40% τη‬ν περίοδο‬ ‭‬1994-2017).

Οι Ξένες‭ ‬’Α‭µ‬εσες Επενδύσε‭ις ‬υπολογίζεται‭ να ‬υπερβούν‭ ‬τα‭ 4 ‬δις‭ ‬ευρώ‭ ‬

Οι‭ ‬ιδιωτικές‭ ‬παραγωγικές‭ ‬επενδύσεις‭ ‬βρίσκονται‭ ‬σε‭ ‬σταθερή‭ ‬τροχιά‭ ‬ανόδου‭ ‬τόσο‭ ‬σε‭ ‬απόλυτο‭ µ‬έγεθος‭ ‬όσο‭ ‬και‭ ‬σαν‭ ‬ποσοστό‭ ‬της‭ ‬Ακαθάριστης‭ Προστιθέμενης Αξίας. ‬Ενώ‭, λοιπόν‭, ‬στο‭ επτάµηνο 2016 (Ιανουάριος – Ιούλιος)‬ αυξήθηκαν‭ ‬ετησίως‭ 40%, στο‭ αντίστοιχο επτάµηνο ‬2017 ‭αυξήθηκαν‬ 161% ‭αντίστοιχα‬.

«Εάν‬, ‭δε‬, λάβου‭µ‬ε‭ ‬σαν‭ ‬βάση‭ ‬τις ‬επιδόσεις‭ ‬του‭ ‬α΄επτα‭µ‬ήνου‭ ‬και‭ το ‬πώς ‬έκλεισαν‭ ‬συνολικά‭ ‬το‭ ‬έτος‭ οι‭‬ εισροές‭ ‬ΞΑΕ‭ ‬τα‭ ‬προηγού‭µ‬ενα‭ ‬χρόνια‭, ‬τότε‭ ‬το‭ 2017 ‬υπολογίζεται‭ να ‬υπερβούν‭ ‬τα‭ 4 ‬δισ‭ ‬ευρώ», όπως σημειώνεται στο δελτίο‭.‬

‭Πάντως, μακροχρόνια‬ (2000-2016)‭, ο‬ ‭ ‬µ‭έσος‬ ‭ετήσιος‬ ‭ρυθ‬µ‭ός‬ αύξησης‭ ‬του‭ ‬αποθέ‭µ‬ατος‭ των‭ ‬ΞΑΕ‭ ‬στην‭ ‬Ελλάδα‭ (4,2%) ‬είναι‭ ‬υποδιπλάσιος‭ ‬του‭ ‬ρυθ‭µ‬ού‭ ‬αύξησής‭ ‬τους‭ στον‭ κόσ‭µ‬ο‭ (8,3%) «και η ‬διαφορά‭ ‬αυτή‭ ‬υποδεικνύει‭ ‬τα‭ µ‬εγάλα‭ ‬περιθώρια‭ ‬που‭ ‬υπάρχουν‭, µ‬ετά‭ ‬τις‭ μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσαρμογή που έχει ‬συντελεστεί‭ ‬τα‭ ‬τελευταία‭ ‬χρόνια‭, ‬για‭ µ‬αζική‭ ‬προσέλκυση‭ ΞΑΕ στο μελλον», όπως σημειώνεται.‬

‭Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση που είναι και ‬ο‭ ‬πλέον‭ ‬αψευδής‭ µ‬άρτυρας‭ ‬της οικονο‭µ‬ικής‭ ‬προόδου‭ ‬της‭ ‬χώρας‭, ‬‬τον‭ ‬Ιούλιο‭ το‭ ‬ποσοστό‭ ‬ανεργίας‭ ‬έπεσε‭ ‬κατά‭ 2,4 ‬ποσοστιαίες‭ ‬µ‭ονάδες‬, στο‬ ‭ ‬21%, ‭ έναντι του Ιουλίου ‬2016, ‭ όταν‬ ‭ την‬ τριετία‬ ‭ ‬2013-2016 υποχωρούσε‭ ‬ετησίως‭ ‬κατά‭ 1,5 ‬ποσοστιαία‭ ‬µ‭ονάδα‬.

«Έχου‬µ‭ε‬, ‭δηλαδή‬, µ‭ία‬ ‭ση‬µ‭αντική‬ επιτάχυνση‭ ‬της‭ ‬κά‭µ‬ψης‭ ‬της‭ ‬ανεργίας‭ ‬φέτος που‭ ‬προοιωνίζεται‭ ‬την‭ ‬οικονο‭µ‬ική‭ ανάκαμψη», αναφέρεται σχετικά.‬

‭Δέσμη νέων αναπτυξιακών δράσεων‬

‭Οι δράσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας το αμέσως προσεχές διάστημα ειναι οι εξής: ‬Σε προχωρηµένο στάδιο ‬βρίσκονται‭ ‬οι‭ ‬διαβουλεύσεις‭ ‬για‭ ‬τη‭ ‬συ‭µ‬φωνία χρη‭µ‬ατοδότησης‭ ‬του‭ ‬Τα‭µ‬είου‭ ‬Υποδο‭µ‬ών‭. ‬

Το‭ ‬τα‭µ‬είο‭ ‬στα‭ ‬πλαίσια‭ ‬της‭ ‬αποτελεσ‭µ‬ατικότερης‭ ‬διαχείρισης‭ ‬των‭ ‬ευρωπαϊκών‭ ‬πόρων‭ µ‬ε‭ ‬έ‭µ‬φαση‭, ‬στις‭ µ‬εταφορές‭, ‬στην‭ ‬ενέργεια‭ ‬και‭ ‬στο‭ ‬περιβάλλον‭, ‬εστιάζει‭ ‬σε‭ ‬συνέργειες‭ ‬δη‭µ‬όσιου‭ ‬και‭ ‬ιδιωτικού‭ ‬το‭µ‬έα‭ ‬προκει‭µ‬ένου‭ ‬να‭ ‬αντι‭µ‬ετωπιστεί‭ ‬η‭ ‬έλλειψη‭ ‬ρευστότητας‭ ‬η‭ ‬οποία‭ ‬αποτελεί‭ ‬τροχοπέδη‭ ‬στο‭ ‬σχεδιασ‭µ‬ό‭ ‬και‭ ‬την‭ ‬υλοποίηση‭ ‬έργων‭ ‬υποδο‭µ‬ής‭. ‬

Διαχειριστής‭ ‬του‭ ‬Τα‭µ‬είου‭ ‬είναι‭ ‬η‭ ‬Ευρωπαϊκή‭ ‬Τράπεζα‭ ‬Επενδύσεων‭ (‬ΕΤΕπ‭). ‬Με‭ ‬αρχικό‭ ‬κεφάλαιο‭ 450 ‬εκατ‭. ‬ευρώ‭, ‬από‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ 200 ‬εκατ‭. ευρώ ‬αφορούν‭ σε ‬συγχρη‭µ‬ατοδοτού‭µ‬ενους‭ πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της ‬µ‭όχλευσης‬, εκτι‬µ‭άται ότι θα‬ ‭ προσελκυσθούν‬ πρόσθετοι‭ ‬δη‭µ‬όσιοι‭ ‬και‭ ‬ιδιωτικοί‭ ‬πόροι‭ ‬ώστε‭ ‬να‭ ‬δια‭µ‬ορφωθεί‭ ‬ένα‭ ‬χαρτοφυλάκιο‭ ‬ύψους‭ 1 ‬δις ευρώ, ‬ποσό‭ ‬που‭ ‬αποτελεί‭ ‬ένα‭ ‬ικανοποιητικό‭ ‬αρχικό‭ ‬κεφάλαιο‭ ‬για‭ ‬παρε‭µ‬βάσεις‭ ‬στους‭ ‬το‭µ‬είς‭ ‬των‭ ‬ανανεώσι‭µ‬ων‭ ‬πηγών‭ ‬ενέργειας‭, ‬στην‭ ‬εξοικονό‭µ‬ηση‭ ‬ενέργειας‭, ‬στην‭ ‬αστική‭ ‬ανάπτυξη‭ ‬και‭ ‬στον‭ ‬το‭µ‬έα‭ ‬του‭ ‬τουρισ‭µ‬ού‭, ‬συ‭µ‬βάλλοντας‭ έτσι‭ ‬στην‭ ‬ενίσχυση‭ ‬της‭ απασχόλησης, στην προώθηση της‬ κοινωνικής‭ ‬συνοχής‭ ‬και‭ ‬στη‭ ‬βελτίωση‭ ‬της ανταγωνιστικότητας‭ ‬και‭ ‬των‭ ‬επενδύσεων‭.

Περαιτέρω‭, ‬στο‭ ‬Πλαίσιο‭ της ‬Επενδυτικής‭ ‬Προτεραιότητας‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬τόνωση‭ ‬τ‭ης επιχειρηματικότητας των μικρών ‬επιχειρήσεων‭ ‬σύντο‭µ‬α‭ ‬ανα‭µ‬ένεται‭ η‬ οριστικοποίηση‭ ‬του‭ ‬θεσ‭µ‬ικού‭ ‬πλαισίου‭ ‬που‭ ‬διέπει‭ ‬τις‭ µ‬ικροπιστώσεις‭.‬

Στόχος‭ ‬του‭ ‬τα‭µ‬είου‭ ‬είναι‭ ‬να‭ ‬παράσχει‭ ‬την‭ ‬αναγκαία‭ ‬αλλά‭ ‬και‭ ‬την‭ ‬απαραίτη τη συ‭µ‬βουλευτική‭ (mentoring/coaching), ώστε‭ να ενδυναμωθεί η υγιής επιχειρηματικότητα.‬

Τέλος‭, µ‬έσα‭ ‬στο‭ν ‬Νοέ‭µ‬βριο‭ ‬ανα‭µ‬ένεται‭ ‬να‭ ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος των ‬καθεστώτων‭ ‬του‭ ‬Αναπτυξιακού‭ ‬Νό‭µ‬ου‭ (‬ν‭.‬ 4399/2016). ‭

Συγκεκρι‬µ‭ένα‬, ‭ τα‬ ‭ καθεστώτα‬ της «γενικής επιχειρηματικότητας», ‬των «Νέων Ανεξάρτητων‭ ‬ΜΜΕ‭» ‬και‭ ‬της‭ «Ενίσχυσης‭ ‬Μηχανολογικού‭ ‬Εξοπλισ‭µ‬ού‭».

‬Ο‭ ‬συνολικός‭ ‬εκτι‭µ‬ώ‭µ‬ενος‭ ‬προϋπολογισ‭µ‬ός‭ ‬(‭δη‬µ‭όσια‬ ‭ δαπάνη‬) ‭ υπολογίζεται‬ ‭ στα‬ ‭ ‬550 εκατ‭. ‬ευρώ‭. ‬

Η‭ ‬φοροαπαλλαγή‭ ‬αναδεικνύεται‭ ‬ως‭ ‬κυρίαρχο‭ µ‬έσο‭ ‬ενίσχυσης‭ ‬και‭ ‬ση‭µ‬ατοδοτεί‭ ‬την‭ ‬εποχή‭ ‬της‭ ‬υγιούς‭ ‬επιχειρη‭µ‬ατικότητας‭. ‬

Η‭ ‬ φοροαπαλλαγή‭ ‬έχει‭ ‬ισχυρή‭ ‬δυνα‭µ‬ική‭ ‬καθώς‭ ‬το‭ µ‬εγαλύτερο‭ ‬ποσοστό‭ ‬του‭ ‬εκτι‭µ‬ώ‭µ‬ενου‭ ‬προϋπολογισ‭µ‬όυ‭ ‬περίπου‭ 400 ‬εκατ‭. ‬ευρώ‭ ‬θα‭ αφορά σε ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.‬

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here