Σημεία εγκατεσπαρμένης αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης στην Κηφισιά……του Μαρίνου Παπαδόπουλου-Δικηγόρου.

0
202

Καλωσορίζουμε τη νέα διοίκηση υπό τον δήμαρχο Γιώργο Θωμάκο στην Κηφισιά. Ευχόμαστε σ' αυτή ευδόκιμη υπηρεσία προς όφελος όλων των δημοτών, ευελιξία και αποφασιστικότητα στο έργο της με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων στην πληγείσα από την αδιαφορία και αναποτελεσματικότητα της απελθούσας διοίκησης Κηφισιά.

Δεν χρειάζεται κανείς να απομακρυνθεί από το σπίτι του για να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια το αποτέλεσμα της ανικανότητας των απελθόντων διοικούντων. 

Η γειτονιά του, όπως και κάθε γειτονιά στην Κηφισιά έχουν μετατραπεί σε χώρους απόθεσης απορριμμάτων – διάσπαρτα διάφορα απορρίμματα κείνται στους δρόμους ωσάν η Κηφισιά να ήταν Maputo της Μονζαμβίκης ή άλλη τριτοκοσμική πόλη.

Δυστυχώς για τους ανάξιους απελθόντες, τα σημεία της εγκατεσπαρμένης αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητάς τους είναι τόσα πολλά στην Κηφισιά που είναι ν' απορεί κανείς όχι μόνο για το ποιοι τον διοίκησαν αλλά και πως κατάφεραν να συντονίσουν την ανικανότητά τους προβάλλοντας το αποτέλεσμα αυτής ως δήθεν αξιόλογο έργο χάριν του οποίου θα έπρεπε να τους ξαναψηφίσει ο λαός της Κηφισιάς. Των απελθόντων επιτύμβιες στήλες είναι οι όγκοι των σκουπιδιών στους δρόμους.

Ένα από τα σημεία εγκατεσπαρμένης αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης στην Κηφισιά είναι τα πάρκα και οι παιδικές χαρές αυτής.

Εκεί που συχνάζει πλήθος κόσμου, καιρού επιτρέποντος, με τα παιδιά του για να πάρει μια ανάσα από την επαχθή ή μη ευχάριστη καθημερινότητά του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Κι αντί αυτής της ανάσας ή της ανάγκης για χαλάρωση και ψυχαγωγία των παιδιών και τον γονέων τους, οι δημότες και πολίτες της Κηφισιάς αντικρίζουν την εγκατάλειψη των παιδικών χαρών, τα σπασμένα παιδικά παιγνίδια και όργανα που έχουν εγκατασταθεί σ' αυτές και σχεδόν ουδέποτε συντηρηθεί – βλέπετε, τα λεφτά γι' αυτό πήγαν αλλού….

Αντικρίζουν μια κατάσταση που μιλάει από μόνη της για το ποιόν των απελθόντων διοικούντων.

Και που δεν είναι ανεκτή ούτε για τους νέους, της νέας διοίκησης που αναλαμβάνει από σήμερα 1/9/2014 και που καλείται σε σύντομο χρόνο ν' αποφασίσει και υλοποιήσει βελτιώσεις και αλλαγές σε υποδομές ή να προτείνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα κακοδιαχείρισης κι αδιαφορίας στις υποθέσεις του δήμου Κηφισιάς.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θορυβημένο από περιστατικά τραυματισμών και θανάτων μικρών παιδιών από τις εγκαταλειμμένες παιδικές χαρές προέβη στην έκδοση της υπ' αριθμό 27934/2014 απόφασής του τροποποιώντας την υπ' αριθμό 28492/2009 απόφαση για τις παιδικές χαρές.

Η τροποποιητική απόφαση αφορά άμεσα στην κατάσταση των παιδικών χαρών της Κηφισιάς αφού σχεδόν όλες εξ αυτών είναι παλαιές στην κατασκευή τους.

Με την απόφαση 28492/2009 (Β΄931) το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών.

Σε μια προσπάθεια αφενός επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και αφετέρου αποσαφήνισης του πλαισίου που διέπει τις παιδικές χαρές, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.27934/2014 (Β΄ 2029) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, προς τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 απόφασης.

Βαρύνουσα σημασία δίδεται στο αν μια παιδική χαρά είναι ασφαλής και όχι αν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας. Όσον αφορά, λοιπόν, στο θέμα της καταλληλότητας μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς θεωρείται πλέον ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, όταν αυτή δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λ.π.).

Το πρώτο στάδιο της πρότασης ανακατασκευής μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς είναι η αξιολόγηση του τόπου στον οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται μέσω τεχνικής έκθεσης στην οποία πρέπει να αποδεικνύεται η τήρηση ή μη όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της νέας απόφασης και στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται φωτογραφίες και σχετικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, σκαρίφημα αποτύπωσης, κλπ.), εφόσον υπάρχουν. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται από μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου ΟΤΑ.

Στη συνέχεια ο ΟΤΑ εκπονεί τη μελέτη ανακατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς η οποία πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

1.Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα το οποίο θα συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της νέας απόφασης.

2.Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή / προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λ.π.).

3.Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου διαπιστευμένου φορέα, από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού που θα διατηρηθεί προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

β) Όσον αφορά στους εξοπλισμούς των υφιστάμενων παιδικών χαρών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μετά το Νοέμβριο του 1998,εφαρμόζονται τα πρότυπα και κατά συνέπεια οι απαιτήσεις ασφαλείας αυτών, που ίσχυαν κατά το χρόνο της εγκατάστασής τους.

γ) Εξοπλισμοί για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, υπόκεινται στις τυχόν διορθωτικές επεμβάσεις που υποδεικνύουν ως απαραίτητες οι μηχανικοί του οικείου ΟΤΑ κατόπιν συνεννόησης με το φορέα πιστοποίησης.

Οι διορθωτικές αυτές επεμβάσεις πρέπει να σέβονται τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών που επικρατούν σε κάθε περιοχή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δομική αρτιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Επί παραδείγματι, δεν επιδέχεται διορθωτικής επέμβασης το καθεστώς της δομικής αρτιότητας του εξοπλισμού (π.χ. δοκός κούνιας, δοκός τραμπάλας, κρεμαστή γέφυρα, σκάλες παιχνιδοκατασκευών κ.λπ.).

Αντιθέτως, μπορούν να αντικατασταθούν τα σκαλοπάτια της σκάλας της τσουλήθρας ή / και οι κουπαστές αυτής, τα καθίσματα της κούνιας, καθώς και οι αλυσίδες της κούνιας κ.α, με ανταλλακτικά ή / και εξαρτήματα προορισμένα για αυτό το σκοπό.

Οι εξοπλισμοί των παιδικών χαρών της περίπτωσης αυτής υπόκεινται μόνο σε οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από το διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, καθόσον λειτουργούν επί σειρά ετών και είναι ήδη εγκατεστημένοι, οπότε δεν μπορεί να διεξαχθεί για παράδειγμα έλεγχος της θεμελίωσης ή της αντοχής βάρους αυτών.

Επισημαίνεται ότι ο οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό προβλεπομένων επιμέρους ελέγχων, όπως για παράδειγμα ελέγχους για τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισμού, την κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, εν γένει δομική αρτιότητα και γενικότερα ότι άλλο κρίνει ο φορέας πιστοποίησης ότι απαιτείται για την κάθε περίπτωση.

Εν συνεχεία, ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου (π.χ. φύλλο ελέγχου), από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

δ) Η βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα για μια υφιστάμενη παιδική χαρά, χορηγείται αφού η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου χωρίς να απαιτηθεί προηγουμένως επιτόπου αυτοψία.

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει:

-την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο μηχανικός του ΟΤΑ,
-τη φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου,
-τη μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς
-το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα.

ε) Ως προς τις απαιτήσεις για την καταλληλότητα λειτουργίας υφιστάμενης παιδικής χαράς, η οποία είναι παντελώς ακατάλληλη ή ο ΟΤΑ επιθυμεί να ανακατασκευάσει εξ υπ’ αρχής, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο2, παράγραφοι 1, 2, 3 της υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τα δε ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσής της ακολουθούνται οι προϋποθέσειςτου άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο1 της υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφασης.

Η νέα διοίκηση του δήμου Κηφισιάς απαρτιζόμενη από νέους ως επί το πλείστον επαγγελματίες κι επιστήμονες πρέπει να τολμήσει το αυτονόητο άμεσα: να δημιουργήσει υποδομές και δημόσιους χώρους στην Κηφισιά που θ' ανταποκρίνονται στο επίπεδο του δήμου και του μέλλοντος που του αξίζει, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δημοτών που έχουν πληρώσει αδρά για υπηρεσίες και χώρους που δεν λαμβάνουν ούτε χαίρονται.

Η νέα διοίκηση πρέπει να σταθεί δίπλα στο δημότη, όχι στα γραφεία της διοικήσεως, αλλά στην παιδική χαρά ή σ' οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή δημόσια προσβάσιμο χώρο συχνάζει ο δημότης προς τέρψη και ψυχαγωγία του.

Διοικώ στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει «άλλοις υπηρετών αναλίσκομαι» και όχι οτιδήποτε άλλο εκτός αυτού μας δίδαξε με το παράδειγμά της η ανάξια μέχρι σήμερα διοίκηση στην Κηφισιά υπόψη του πρόσφατου παρελθόντος.  

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here