Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..ημερησία διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 17/09/2014.

0
270

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17/09/2014 και ώρα 07.00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, υπό την προεδρεία του κ. Δημήτρη Μωράκη, με τα παρακάτω «30» τακτικά θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 21 ημερομηνίας 12/09/2014:

Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μωράκης.

-Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 09/07/2014 και 16/07/2014,
-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου,
-Έκτακτα θέματα,
-Τακτικά θέματα.

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

3. Λήψη απόφασης, για την αποδοχή πίστωσης και κατανομή 8ης εντολής ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων είκοσι πέντε (25) νέων θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» διάρκειας έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.

5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δέκα εννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών, για πυροπροστασία μέχρι τη λήξη της θερινής περιόδου.

7. Λήψη απόφασης για την επανασύσταση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μέχρι 31/12/2014 και ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του. (Αρθρ. 32 του Ν. 1080/80).

8. Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 -ΦΕΚ Α΄11/80 – «Περί Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), για το έτος 2014.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 225,00€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης χρησιδανείου, για τα επόμενα δύο (2) χρόνια, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΓ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

12. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κηφισιά (Π.Δ. 270/81, άρθρο 192 εδ. 1 του Ν. 3463/2006).

13. Λήψη απόφασης επί της 280/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον τιμοκατάλογο Εντευκτηρίου Εκάλης.

14. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τον αρχικό χρηματικό κατάλογο με αριθ. 269/2014 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 825/2012 και 642/2013) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2012».

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής από τους υπ’ αριθ. 661/2014, 669/2014, 212/2014, 458,460,461/2014, και 141,155,179,183,186,189/2014 χρηματικούς καταλόγους.

16. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού χιλίων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.114,12€), από προσκύρωση κοινόχρηστων χώρων.

17. Διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ. παρ. 1 αρθ. 174 Ν.3463/2006).

18. Τροποποίηση – αντικατάσταση της 290/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη συγχώνευση και σύσταση ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.

19. Τροποποίηση – αντικατάσταση της 291/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη συγχώνευση και σύσταση ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

20. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Προσκυρωτέων Εκτάσεων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

21. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

22. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Χαρακτηρισμού παλαιότητας Υδρογεωτρήσεων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

23. Συγκρότηση υποχρεωτικής χαρακτηρισμού Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

24. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων – Κέντρων διασκέδασης του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

25. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Σφράγισης και Αποσφράγισης καταστημάτων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

26. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Απομάκρυνσης Ζώων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

27. Συγκρότηση υποχρεωτικής Α/Βάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταβλισμού ζώων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

28. Συγκρότηση υποχρεωτικής Β/Βάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταβλισμού ζώων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

29. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Καταστροφής Αχρήστου υλικού του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

30. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης ιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου Τριανταφύλλη 48,97τ.μ. και Ουρανίας Τριανταφύλλη 48,97τ.μ. στο Ο.Τ. 312 του Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0502004.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here