Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..ρεπορτάζ της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11/06//2014.

0
227

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέλθει την Τετάρτη 11/06/2014 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία του κ. Ν. Παναγιώτου στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου.

Από τις 30 Απριλίου 2014 έχει να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο, παρότι σε κανονικές καταστάσεις γίνεται κάθε 15νθήµερο.

Οι εκλογές ανέβαλλαν τα Δημοτικά Συµβούλια και το «αναπάντεχο» αποτέλεσμα των εκλογών «πάγωσε» ως προς το ποια θέµατα θα συζητηθούν…..μέχρι την Τετάρτη 11/06/2014 τα οποία τελικά είναι:

(1) η Επικύρωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 20-11-2013 (1 τακτική και 2 ειδικές συνεδριάσεις), 6-3-2014, 26-3-2014, 9-4-2014, 10-4-2014 και 17-4-2014 (έκτακτη).

(2) η λήψη των παρακάτω αποφάσεων επί «33» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π.12 ημερομηνίας 06/06/2014:

1.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού σαράντα ένα (41) ατόμων με σύμβαση με εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς. (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

2.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για πυροπροστασία κατά την θερινή περίοδο, (βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

3.Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 3079/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

4.Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 3253/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

5.Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 454/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

6.Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 245/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

7.Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 248/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).

8.Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Ελέγχων.

9.Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

10.Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 338/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί υποβολής Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2014, περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2014 (άρθ. 266 Ν. 3852/2010).

11.Λήψη απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το αρ. 51 του Ν. 4257/2014 που επαναφέρει τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 αρθ. 63.

12.Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες(ως η συνημμένη κατάσταση).

13.Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 650,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

15.Λήψη απόφασης επί της 231/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής στους Δικηγόρους κ.κ. Νικολάου Σπυρίδωνα και Επισκόπου Γεωργία για να παραστούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

16.Λήψη απόφασης επί της 86/2014 εισήγησης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με αίτημα των γονέων νηπίων του Α΄ παραρτήματος του 2ου Παιδικού Σταθμού Κηφισιάς και λοιπών κατοίκων της περιοχής, που αφορά διαμαρτυρία για την επανεγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και λοιπών ασυρμάτων επικοινωνιών της εταιρείας COSMOTE, στο πρώην εργοστάσιο καταλόγου ΟΤΕ, επί των οδών Ερυμάνθου, Αυγής, Αγραύλης, στην Κηφισιά.

17.Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια της μελέτης ¨Αναθεώρηση και Επέκταση Γ.Π.Σ. Δήμου Νέας Ερυθραίας».

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Κηφισιάς».

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «41ΗΚατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «1ηΑσφαλτόστρωση οδών 2010».

21.Διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ. παρ. 1 αρθ. 174 Ν.3463/2006).

22.Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) από τον χρηματικό κατάλογο 787/2014 (αρ. 14 Ν. 3463/2006).
23.Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης τετρακοσίων ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (401,20€) και επαναβεβαίωση του ποσού σε νέο ιδιοκτήτη.

24.Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (248,68€) και επαναβεβαίωση του ποσού σε νέο ιδιοκτήτη.

25.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού δώδεκα ευρώ και εννέα λεπτών (12,09€) ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντων.

26.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) εγγυήσεως χρησιδανείου ενοικίασης ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

27.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90,00€) από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.

28.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90,00€) από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.

29.Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από πράξη αναλογισμού.

30.Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε χρήμα και προσκύρωσης.

31.Λήψη απόφασης για την διαγραφή συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.156,96 €).

32.Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (313,66 €).

33.Λήψη απόφασης για την διαγραφή συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (329,18€).

{jcomments on} 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here