Τα μετέωρα βήματα της ανομίας που έχουν κάνει τη ζωή μας «ποδήλατο» στην Κηφισιά!……του Μαρίνου Παπαδόπουλου – Δικηγόρου.

0
245

Κάθε δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν, σύμφωνα με το άρ.52 του Ν.3852/2010 τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Είναι προφανές και απόλυτα κατανοητό στον καθένα ότι από τον όρκο αυτό το πρωτεύον στοιχείο είναι η δήλωση πίστης στην πατρίδα και τήρησης της νομιμότητας ενώ εξίσου σημαντικό αναδεικνύεται εκ του περιεχομένου του όρκου η άσκηση της δημόσιας εξουσίας στο πλαίσιο της τιμιότητας και της ευσυνειδησίας που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αιρετών των δημοτικών Αρχών. 

Μ’ άλλα λόγια, τον νομοθέτη και κατ’ επέκταση των διοικούμενο δεν τον ενδιαφέρει το προσωπικό επαγγελματικό ή άλλο συναλλακτικό ύφος και ήθος του αιρετού που αναδεικνύεται σε δημόσιο αξίωμα.

Δεν ενδιαφέρει αν στον επαγγελματικό στίβο που δραστηριοποιήθηκε πριν εκλεγεί έχει, αυτό που λέμε «καλό όνομα» ή υπήρξε πριν την εκλογή του καταξιωμένος επαγγελματίας. Ο νόμος προτάσσει το ενδιαφέρον για τις αρχές της χρηστής διοίκησης που δεν είναι άλλες από την πίστη στην πατρίδα, δηλαδή αφοσίωση στο συλλογικό συμφέρον, και την τήρηση της νομιμότητας εκδηλούμενες στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας κατά τρόπο που μαρτυρεί τιμιότητα και ευσυνειδησία των ανατεθειμένων καθηκόντων. 

Θα περίμενε κανείς πως αυτό και μόνο το περιεχόμενο του όρκου του άρ.52 του Ν.3852/2010 είναι επαρκές για να κάνει το δήμαρχο Κηφισιάς και τους συμβούλους του να υπηρετούν τους εκλογείς – όλους τους δημότες του Καλλικρατικού δήμου Κηφισιάς, δηλαδή αυτούς της Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, και Εκάλης – κατά τρόπο που παντοιοτρόπως και πασιδήλως θα βεβαιούνται οι δημότες για την τήρηση της νομιμότητας στην περιοχή τους τουλάχιστον από πράξης της δημοτικής Αρχής που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής τους στην τοπική κοινωνία. 

Δυστυχώς, αντ’αυτής της διαβεβαίωσης οι κάτοικοι της Κηφισιάς γίνονται μάρτυρες, πυκνά-συχνά, πρακτικών των αιρετών τους – και δη της κυβερνώσας παράταξης του απερχόμενου δημάρχου – που ουδεμία σχέση έχουν με τη νομιμότητα, αλλά μάλλον ταυτίζονται με την ανομία.

Θα μπορούσε να πει κανείς, πως οι εν λόγω πρακτικές είναι «σίγουρα βήματα» στην οδό της παρανομίας αφού στην πραγματικότητα συνιστούν έκφραση αδιαφορίας για την υποδεικνυόμενη από δικαστικές ή άλλες Αρχές νομιμότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της υπ’αριθμό 1115/2012 απόφασης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται οι υπ’αριθμό 278/2008 και 210/2009 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Ερυθραίας περί τη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων και τις εν γένει αλλαγές στο οδικό δίκτυο της πόλης ενόψει αυτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης για την οποία εξεδόθη η υπ’ αριθμό 1115/2012 απόφαση του ΣτΕ ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης παρενέβη στην υπόθεση παριστάμενος δι’ εκπροσώπου και ισχυριζόμενος υπέρ των αιτούντων δημοτών της Κηφισιάς ενώπιον του ΣτΕ την ορθότητα επί των ισχυρισμών αυτών περί την κατάργηση των υπ’ αριθμό 278/2008 και 210/2009 αποφάσεων της δημοτικής Αρχής διότι αυτές τελούσαν εκτός πλαισίου νομιμότητας. 

Το ΣτΕ αναγνώρισε ότι ως αποτέλεσμα των εν λόγω δημοτικών αποφάσεων και εκ του συνόλου των οδικών ρυθμίσεων που ενεργήθηκαν υπόψη αυτών των αποφάσεων επήλθε όντως επιδείνωση των συνθηκών της κυκλοφορίας επί των αναφερόμενων οδών στην αίτηση των προσφευγόντων δημοτών σ’ αυτό το ανώτατο δικαστήριο.

Δηλαδή, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η τήρηση της νομιμότητας ουδεμία σχέση είχε με τις ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις της τότε δημάρχου και δημοτικού συμβουλίου Νέας Ερυθραίας αλλά και κατ’ επέκταση με τη συμπεριφορά του δημάρχου του Καλλικρατικού δήμου Κηφισιάς που συνέχισε διαδεχόμενες την τότε δήμαρχο Νέας Ερυθραίας το παράνομο έργο περί τους ποδηλατόδρομους και τις σχετικές μ’ αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αυτά έγιναν αυθαίρετα και παράνομα. 

Αξίζει να σημειώσει κανείς πως η περί ης ο λόγος άνομη συμπεριφορά της δημοτικής Αρχής της Κηφισιάς δεν υπήρξε αποτέλεσμα συγγνωστής πλάνης ή νομιζόμενης δήθεν νομιμότητας που θα μπορούσε, ίσως, να τύχει κάποιας δικαιολόγησης. 

Οι οχλήσεις προς το δήμαρχο Κηφισιάς για το ελλιπές νομικό υπόβαθρο των ενεργειών του υπήρξαν συνεχείς τόσο από κατοίκους διαμαρτυρόμενους ενώπιόν του όσο και από αρμόδιες Αρχές.

Στις 22/10/2010 με το υπ’ αριθμό ΓΕΔΔ/Φ/1487/10/1672 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενημερώνεται ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος ότι το έργο των ποδηλατοδρόμων στη Νέα Ερυθραία και οι γενικότερες πολεοδομικές παρεμβάσεις έγιναν χωρίς εγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή τους και χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά και χωρίς περιβαλλοντική μελέτη. 

Ζητείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής να ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου ν’ αναγνωριστούν οι εμπλεκόμενοι δημοτικοί λειτουργοί που έχουν παραβιάσει τη νομιμότητα, να εκτιμηθεί το ύψος της ζημίας που έχουν αυτοί προκαλέσει στην περιουσία του δήμου – στους δημότες, δηλαδή – από τις παράνομες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές που έχουν ενεργηθεί στα πλαίσια της δράσης τους, και να επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά δημάρχου και δημοτικών συμβούλων ή άλλων υπαλλήλων του δήμου για τις παράνομες ενέργειές τους ενεργηθείσες κατά παράβαση των καθηκόντων τους. 

Ο δήμαρχος Κηφισιάς γνώριζε το πρόβλημα νομιμότητας του έργου των ποδηλατοδρόμων της διαδεχόμενης μετά την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου «Καλλικράτη» δημάρχου Νέας Ερυθραίας.

Ήδη από την 26η/1/2010 η Περιφέρεια Αττικής με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο 2551/1643 που γνωστοποιεί στο δήμαρχο Κηφισιάς και κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζητά από τον δήμαρχο Κηφισιάς να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας κυκλοφοριακές μελέτες που ελήφθησαν υπόψη για το έργο της κατασκευής των ποδηλατόδρομων καθώς και εγκεκριμένες προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτούς. 

Η Περιφέρεια Αττικής δηλώνει ότι για την περίπτωση της Εκάλης και τους ποδηλατόδρομους σ’ αυτήν ουδέποτε έχει λάβει κι εγκρίνει σχετικές μελέτες – δηλαδή, το έργο των ποδηλατοδρόμων στην Εκάλη είναι πέρα για πέρα παράνομο! – για δε την Νέα Ερυθραία και την Κηφισιά η Περιφέρεια Αττικής ζητά την ενημέρωση του δημάρχου Κηφισιάς περί τη ύπαρξη των σχετικών μελετών – δηλαδή, το έργο των ποδηλατοδρόμων στην Νέα Ερυθραία και στην Κηφισιά, ενόψει έλλειψης σχετικών μελετών φέρεται να είναι παρομοίως πέρα για πέρα παράνομο! 

Αλλά και στις 13/9/2010 με το υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 22189/12730 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής γνωστοποιείται στο δήμαρχο Κηφισιάς ότι στο έργο των ποδηλατοδρόμων έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις και ενέργειες του τελούν εκτός νομιμότητας∙ και ζητείται η συνδρομή του δήμου για την αποκατάσταση της νομιμότητας προς όφελος των πολιτών. 

Η οποία συνδρομή παρασχέθηκε ή μήπως εξαντλήθηκε στην επιδεικτική αγνόηση της Περιφέρειας Αττικής από τους επισταμένους του δημάρχου Κηφισιάς και του συμβουλίου του;

Η Περιφέρεια Αττικής κατ’ επανάληψη ζητεί από τον δήμαρχο δια της αποστολής εγγράφων της σε καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες επί των οποίων αυτός προΐσταται και ασκεί διοίκηση έγγραφα δια των οποίων του γνωρίζει ότι το έργο των ποδηλατόδρομων πάσχει νομιμότητας και τελεί ως τέτοιο σε status ελεγκτέας αυθαιρεσίας και παρανομίας. 

Κι αυτό γιατί στο έργο αυτό ελλείπουν οι κυκλοφοριακή μελέτη, η στοιχειώδης τήρηση των κανόνων καλής εκτέλεσης του περιβάλλοντα χώρου των ποδηλατοδρόμων, η τήρηση των κανόνων περί του ελάχιστου πλάτους του δρόμου και άλλες ελλείψεις νομιμότητας. Έτσι, για παράδειγμα στο υπ’αριθμό 29253/16470 έγγραφο της 2/8/2010 της Περιφέρειας Αττικής. Κι ο δήμαρχος Κηφισιάς τι έκανε; 

Σίγουρα βήματα προς τον κατεύθυνση της παρανομίας! Αγνόησε την Περιφέρεια Αττικής, αγνόησε τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και συνέχισε το αυθαίρετο και παράνομο έργο του περί τους ποδηλατόδρομους στον Καλλικρατικό δήμο της Κηφισιάς.

Κι όταν το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, διαπίστωσε την παρανομία επί του εν λόγω έργου και αποφάσισε την ακύρωση των παράνομων αποφάσεων της δημοτικής Αρχής, ο δήμαρχος Κηφισιάς τι έπραξε; 

Συνέχισε τα σίγουρα βήματά του στην ίδια κατεύθυνση της παρανομίας αρνούμενος να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση του ΣτΕ και υποστήριξε ότι οι ακυρωμένες αποφάσεις που αφορούν στον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας – δηλαδή, προσπάθησε να ρίξει τα βάρη των ευθυνών του αλλού και να εμφανιστεί ο ίδιος ως δήθεν ταγός της νομιμότητας – θα προσβληθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Δήλωσε, δε, ανερυθρίαστα ότι συνεχίζει το έργο των ποδηλατοδρόμων με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει κριθεί νόμιμη. 

Είμαι δεινός ποδηλάτης και θα είχα κάθε προσωπικό συμφέρον να δω εκτεταμένο δίκτυο από ποδηλατόδρομους στην Κηφισιά στην οποία κατοικώ κι εγώ.

Όμως, αγαπητοί συμπολίτες μου, το προσωπικό συμφέρον του καθενός δεν μπορεί να είναι κριτήριο για την άσκηση δημόσιας εξουσίας στο Καλλικρατικό δήμο Κηφισιάς. Δυστυχώς, φαίνεται, πως η λογική αυτή δεν πρυτάνευσε στην περίπτωση της κατασκευής των ποδηλατοδρόμων από την απερχόμενη δημοτική Αρχή και τον προϊστάμενο αυτής δήμαρχο. 

Κι είναι χαρακτηριστικό αυτό της απερχόμενης διοίκησης στο δήμο Κηφισιάς που με «σίγουρα βήματα» διοικούντος που αγνοεί το συλλογικό συμφέρον προέβη μέχρι σήμερα σε αυθαιρεσίες που έχουν – κατά το ΣτΕ – επιφέρει επιδείνωση των συνθηκών της κυκλοφορίας και εν γένει, θα΄λεγε βάσιμα κανείς, της ζωής σας στο δήμο Κηφισιάς. 

Κι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αιρετοί της κυβερνώσας παράταξης στη διοίκηση του δήμου – τουλάχιστον αυτοί που έχουν ταυτιστεί στην άσκηση κατ’ επάγγελμα της δημόσιας εξουσίας με το modus operandi του δημάρχου Κηφισιάς – ενεργούν κατά τρόπο που προσβάλλει τη νομιμότητα, προσβάλλει τη βούλησή σας για χρηστή διαχείριση και την επιθυμία όλων για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου καθενός μας από έργα ανάπτυξης και ανάπλασης στην πόλη μας που θα έπρεπε να μελετώνται, χρηματοδοτούνται κι εκπονούνται με στόχο το κοινό όφελος κι όχι την εξυπηρέτηση συμφερόντων των ολίγων – όσων ακόμη έχουν απομείνει – φίλων του δημάρχου. 

Ενός δημάρχου που φαίνεται ότι το όρκο περί την τήρηση της νομιμότητας εκδηλούμενης στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας και κατά τρόπο που μαρτυρεί τιμιότητα και ευσυνειδησία των ανατεθειμένων σ’ αυτόν καθηκόντων τον έκανε έγγραφο πρακτικό στα πλαίσια του άρ. 52 του Ν.3852/2010 μόνο και μόνο για να μην τον ξεχάσει – ενόψει πλήρους ασυμφωνίας λεχθέντων και πεπραγμένων του – μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κι ενόψει του βίου και της πολιτείας του έκτοτε.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here