Ανοικτή επιστολή προς τους Συμπολίτες μας

0
910

Αγαπητοί μας Συμπολίτες,

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερους Δήμους απαλλαγμένους από φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαπλοκής, που οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις και στην διαφθορά, αποτέλεσε το γενικό ζητούμενο για αρκετά χρόνια, χωρίς αυτό να έχει επιτευχθεί στον βαθμό που απαιτείτο, σε βλάβη του Κοινωνικού Συνόλου.

Ο εναγκαλισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα κόμματα – κυβερνήσεις και η συνεχής πίεση των ποικιλώνυμων συμφερόντων αποτελούν την βασική αιτία που επιτείνεται:

α) Από την σχεδίαση του «Καλλικράτη» που όχι μόνο είχε αρκετά κενά αλλά και εγκαταλείφθηκε από τους συντάκτες του στην τύχη του και μάλιστα μέσα σε μια πρωτοφανή για την χώρα οικονομική κρίση και όχι μόνο.

β) Από την εμμονή Δημοτικών Αρχόντων σε πρακτικές του παρελθόντος, πρακτικές που ασφαλώς δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο μεγάλο Δήμο, όπως ο Δήμος Κηφισιάς, πρακτικές οι οποίες διαχρονικά σχετίζονταν με εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων αλλά και συμφερόντων μικρών και μεγάλων σε βλάβη του κοινού συμφέροντος.

Με αυτά ως δεδομένα και επειδή αυτή την περίοδο:

• συμπληρώνονται 3 χρόνια λειτουργίας των Καλλικρατικών Δήμων και της Κηφισιάς

• πολλά γράφονται και πολλά λέγονται και δηλώνονται από την Ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. για την αναζήτηση της ιδανικής δομής των Δήμων και όχι μόνο,

οι υπογράφοντες στο τέλος του παρόντος, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα «Δήμος, Οργάνωση, Λειτουργία, Αποτελεσματικότητα» ανταλλάσσοντας απόψεις συνεισφέροντας στοιχεία και εμπειρίες.

Οι διαπιστώσεις μας ήταν οι ακόλουθες:

Γενικά

Υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Δήμων, εφόσον υπάρξει η βούληση γι΄ αυτό, από αυτούς τους οποίους οι πολίτες με την ψήφο τους, τους αναθέτει την Διοίκηση του Δήμου, για να εφαρμόζουν τις Αρχές, τους Κανόνες και τις Διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την όλη λειτουργία ενός Καλλικρατικού Δήμου.

Η ενδεικτική ανάλυση που ακολουθεί ορισμένων επιλεγμένων τομέων καταδεικνύει ότι η υστέρηση είναι μεγάλη και εν πολλοίς αδικαιολόγητη σε ορισμένες λειτουργίες, παρόλο ότι ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) έθετε τις προϋποθέσεις σε αυτές, αντί βελτίωση σημειώθηκε οπισθοδρόμηση.

Διοίκηση του Δήμου

Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), στο άρθρο 7 αναφέρει «ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή είναι νέα όργανα διοικήσεως που προέβλεψε ο Καλλικράτης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου αλλά και από τις σχετικές μελέτες του Ι.Τ.Α., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με πρόεδρο τον Δήμαρχο και μέλη 8 Δ.Σ. συγκροτήθηκε προκειμένου:

Να περιορίσει τον αριθμό των θεμάτων που έφθαναν στο Δ.Σ., ώστε αυτό να έχει την ευχέρεια να ασχοληθεί περισσότερο με τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν ή ενδιαφέρουν τον Δήμο, γι΄ αυτό παρασχέθηκε η δυνατότητα στο Δ.Σ. να μεταβιβάζει στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες, πλέον εκείνων που της ανατίθενται στο σχετικό άρθρο του νόμου, με απόφαση των 2/3 των μελών του.

Να αποκτήσει ο Δήμος ένα όργανο το οποίο θα ασχολείται περισσότερο λεπτομερειακά με τα θέματα ποιότητας ζωής στα οποία περιλαμβάνονται τα του περιβάλλοντος, εκείνα της χωροταξίας, τα κυκλοφοριακά αλλά και το μείζον θέμα για ένα Δήμο, αυτό των καταστημάτων και ιδιαίτερα των υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δήμαρχο και μέλη τους Αντιδημάρχους και τους προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων συγκροτήθηκε για να φύγουμε, κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου από το Δημαρχοκεντρικό σύστημα και ο ρόλος του Δημάρχου να γίνει περισσότερο επιτελικός.

Διαπιστώσεις

Σε ότι αφορά το όλο σύστημα διοίκησης του Δήμου παρά τις προβλέψεις του νόμου και τις επιδιώξεις του νομοθέτη το σύστημα εξακολουθεί να είναι Δημαρχοκεντρικό.

Σε ότι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο εξακολούθησε να ασχολείται με ήσσονος σημασίας θέματα (με αποτέλεσμα ο πίνακας των προς συζήτηση θεμάτων κατά συνεδρίαση να κειμένεται μεταξύ 25 – 40) αλλά και ουσιαστικά απείχε από την εξέταση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος που αποστέλλοντο στον Δήμο ή αναρτώντο προς διαβούλευση από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες.

Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. (41) σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο με δυσμενείς επιπτώσεις για τα συμφέροντα των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου. 

Ως προς τις Επιτροπές, η Εκτελεστική Επιτροπή δεν φαίνεται να συνεδρίαζε όπως οι άλλες επιτροπές με γραμματέα και πρακτικά και δεν φαίνεται επίσης να έχει ασκήσει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της υλοποίησης των Αποφάσεων του Δ.Σ. που της έχει ανατεθεί.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λειτουργεί και ασχολείται με τα θέματα που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του νόμου, με εξαίρεση εκείνων που αφορούν στις άδειες καταστημάτων, οι οποίες για άγνωστους σε μας λόγους ασκούνται από προαιρετική επιτροπή.

Λειτουργία του Δήμου

Αναγνώριση – Ιεράρχηση Αναγκών – Προγραμματισμός Ικανοποιήσεών των.

Σε ένα Οργανισμό του μεγέθους του Δήμου Κηφισιάς με ετήσιο προϋπολογισμό της τάξεως των 70.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 30.000.000 ευρώ αφορούν έργα – μελέτες, είναι προφανές ότι η ανάλωση αυτών των πόρων (ίδιοι, επιδοτήσεις του Κράτους, προγράμματα) πρέπει να είναι προϊόν ενός ολοκληρωμένου συστήματος: 

1) αναγνωρίσεως του συνόλου των υφιστάμενων αναγκών – απαιτήσεων κατά κατηγορία (π.χ. σχολική στέγη, ή δίκτυο αποχέτευσης) 

2) ιεραρχήσεως αυτών των αναγκών στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας αλλά και στο σύνολο τους, βάση κριτηρίων που θα έχουν καθοριστεί από το Δ.Σ., αφού έχει προηγηθεί προγραμματική διαδικασία διαβούλευσης, όπως αυτή περιγράφεται σε μελέτη που συντάχθηκε με δαπάνη του δήμου, προ δεκαετίας 

3) συνθέσεως αναγκών – απαιτήσεων με τους διαθέσιμους πόρους μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (επιχειρησιακό πρόγραμμα) και του ετήσιου (προϋπολογισμός – τεχνικό πρόγραμμα).

Τα προαναφερθέντα δεν αντιμετωπίζονται διαχρονικά με την απαιτούμενη επιμέλεια και σοβαρότητα με αποτέλεσμα επιτακτικές ανάγκες να μην ικανοποιούνται π.χ. όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν 200.000 ευρώ για να στεγαστεί ένα νηπιαγωγείο ώστε τα παιδιά να βρίσκουν πόρτα ανοιχτή ή να μην χρησιμοποιούν ως αίθουσα παντελώς ακατάλληλο και ανθυγιεινό χώρο, να εμφανίζουμε προς έγκριση στο Δ.Σ. μελέτες αναζωογονήσεως οδών της τάξεως 400.000 ευρώ ή και ποδηλατοδρόμων ή όταν κινδυνεύουν με απώλεια κοινόχρηστοι χώροι που αποτελούν τον ελάχιστο κοινωνικό εξοπλισμό περιοχών, να προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν πόροι του Πράσινου Ταμείου όχι γι΄ αυτό τον σκοπό αλλά για να αποκτήσουμε την βίλα Καζούλη, το λεγόμενο δεν υπάρχουν χρήματα δεν είναι αλήθεια.

Τα 30.000.000 ευρώ του τεχνικού προγράμματος δεν είναι λίγα και εφόσον υπάρξει όντως προγραμματισμός και νοικοκυροσύνη, είναι δυνατόν να καλύπτονται επιτακτικές ανάγκες, πράγμα σημαντικό για περίοδο οικονομικής κρίσης.

Εσωτερικός Έλεγχος

Όπως είναι γνωστό οι αποφάσεις των Οργάνων του Δήμου δεν ελέγχονται για την σκοπιμότητα (δηλαδή εάν το έργο ή η μελέτη είναι αναγκαία και καλύπτει επιτακτική ανάγκη), αλλά μόνο για την νομιμότητα.

Για την σκοπιμότητα σοβαρό λόγο έχει ο λεγόμενος Εσωτερικός Κανονισμός ή Έλεγχος, εφόσον βέβαια οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες το επιτρέπουν και δεν αντίκειται στο αυτοδιοίκητο.

Δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές δεν υπάρχουν ή όπου υπάρχουν δεν ακολουθούνται ή ακολουθούνται περίπλοκες διαδικασίες.

Επίλογος

Για τα όσα προαναφέρθηκαν κατά την άποψη μας υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που τα τεκμηριώνουν, τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατόν να αναφερθούν σ΄ αυτή την πρώτη έκθεση απόψεων, έστω και συνοπτική, γι΄ αυτό τον λόγο και με δεδομένο ότι:

α) το θέμα της ιδανικής δομής του Δήμου έχει τεθεί με έμφαση προς εξέταση από το ΥΠ.ΕΣ.

β) έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μια αποτίμηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο ή και σε άλλη ημερίδα

γ) πλην των προ αναφερομένων τομέων υπάρχουν και άλλοι εξίσου σοβαροί για μια κατ΄ αρχή αποτίμηση, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα να συνεχίσουμε αυτή μας την προσπάθεια διευρύνοντας την ανταλλαγή απόψεων, ώστε να ακουστούν και άλλες και να τεκμηριωθούν περισσότερο οι διαπιστώσεις που θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε στην αρχή «Αποτελεσματικότερος Δήμος, απαλλαγμένος από φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαπλοκής».

Κλείνοντας θέλουμε να σημειώσουμε ότι ασφαλώς την ευθύνη για την όλη λειτουργία του Δήμου την έχουν οι εκάστοτε αιρετοί που συγκροτούν τα όργανα διοίκησης του Δήμου.

Όμως για το πώς πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργεί ο Δήμος ενδιαφέρον και γνώμη και μάλιστα βαρύνουσα έχουν και οι δημότες – πολίτες, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχετική μελέτη του.

«Από καταβολής της η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρείται ο χώρος δημόσιας εκπαίδευσης των πολιτών. Η συμμετοχή στα κοινά μέσω της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι ο χώρος που ο καθένας ανακαλύπτει το σεβασμό προς τον διπλανό του. Φροντίζει για τις δημόσιες υποθέσεις, κινητοποιείται για προβλήματα και θέματα της περιοχής του. 

Η δημοκρατική αναγέννηση συνδέεται με την υιοθέτηση της προσέγγισης σχεδιασμού και υλοποίηση πολιτικών από κάτω προς τα πάνω, ταυτόχρονα με την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Ουσιαστική αυτοδιοίκηση χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη δεν νοείται. Είναι απαραίτητο να διευρυνθούν θεσμοί συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση και στην καθημερινή πολιτική του Δήμου».

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα δρομολογηθεί αυτό θα υπάρξει πληροφόρηση με νεότερη ανακοίνωση.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συναντήσεις-συζητήσεις των οποίων ο 1ος κύκλος θα κλείσει τέλος Νοεμβρίου μπορούν να το δηλώσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα ή e-mails ή fax:

– Σκορδίλης Γεώργιος, τηλ. 6945 053702, e-mail: gskordilhs@yahoo.com ,  fax:210 8019296.

Νομπιλάκης Ηλίας, τηλ. 6972 508694, e-mail: elnobil52@gmail.com , fax:210 8079630.

Αγγελίδης Δημήτριος τηλ. 6944 350387, e-mail: angelidesltd@gmail.com ή kifisiapress@gmail.com , fax:210 8075716. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας το όνομά τους και το e-mail τους στην παρακάτω «προσθήκη νέου σχολίου» της εφημερίδας Kifisia Press……το αργότερο μέχρι τις 04/10/2013.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here