Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 24/09/ 2014.

0
180

Συνεδριάζει στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου, με θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 7/9/2014 (ειδική συνεδρίαση) και 7/9/2014 (έκτακτη συνεδρίαση).
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].
Δ. Έκτακτα θέματα.
Ε. Τακτικά θέματα.

1.Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

2.Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

3.Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

4.Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

5.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδεία (Αρ. 50 παρ. Ν. 1566/85).

6.Ορισμός μελών ΔΣ Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

7.Ορισμός μελών ΔΣ Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

8.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Θεσμών και Διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

9.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

10.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

11.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Νεολαίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

12.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Επιχειρηματικότητας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

13.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Ασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

14.Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Ζωοφιλίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικ. έτους 2014.

16.Κατάργηση και μεταφορά της επίσημης αργίας της θρησκευτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κηφισιάς και καθιέρωση του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου ως Πολιούχου του Ενιαίου Δήμου Κηφισιάς και ως επίσημης αργίας. Ακύρωση της Απόφασης 513/2012 του ΔΣ, 31-12-2012, αρ. πρωτ. 57557.

17.Εξουσιοδότηση και αντικατάσταση Υπευθύνου Πράξης για το υποβληθέν πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

18.Εξουσιοδότηση και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Η ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ».

19.Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος Σαπφούς στην περιοχή της Άνω Κηφισιάς».

20.Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 32,99 τ.μ. στην περιοχή Μορτερό της Νέας Ερυθραίας.

21.Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 21 τ.μ. στην περιοχή της Κηφισιάς «Μορτερό Κατσαφαρέικα».

22.Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (236,89€) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.

23.Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οστεοφυλακίου και τέλη οικογενειακών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Κηφισιάς (παρ.1α άρθρ. 174 Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).

24.Λήψη απόφασης επί της 73/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Αχαΐας & Τροιζηνίας στην Κηφισιά.

25.Λήψη απόφασης επί της 54/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού 1η Μάη, κοντά στην έξοδο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς.

26.Λήψη απόφασης επί της 44/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς.

27.Λήψη απόφασης επί της 69/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Χαρ. Τρικούπη & Λεβίδου στην Κηφισιά.

28.Λήψη απόφασης επί της 57/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σκιάθου, έναντι του αρ. 6 στην Κηφισιά.

29.Λήψη απόφασης επί της 58/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Καλαβρύτων 20 στην Κηφισιά.

30.Λήψη απόφασης επί της 53/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση πινακίδας (Ρ-2) STOP επί της οδού Θεοτοκοπούλου στην Κηφισιά.

31.Λήψη απόφασης επί της 60/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση πινακίδας STOP (Ρ-2) στην διασταύρωση των οδών Ανθέων & Ροδόπης στην Κηφισιά.

32.Λήψη απόφασης επί της 75/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τον έλεγχο θέσης ρυθμιστικής πινακίδας STOP (Ρ-2) στις διασταυρώσεις των οδών Δρυάδων & Αριάδνης και Αναβρύτων & Συγγρού στην Κηφισιά.

33.Λήψη απόφασης επί της 63/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση προειδοποιητικών αναλαμπόντων φανών στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here