Τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2014.

0
185

Συνεδριάζει στις 15/11/2014, ημέρα Τετάρτη – σε τριπλή συνεδρίαση – το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς ως εξής:

19:00 συνεδρίαση με θέματα:

A. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 22/10/2014
B. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

1.Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικού προγράμματος (Συνεχιζόμενα έργα – Νέα έργα – Μελέτες 2015 – άρθρο 208 Ν. 3463/2006).

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

3.Συμφωνία ή μη με τα διαλαμβανόμενα της υπ΄ αριθ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ. της 5ης Φεβρουαρίου 2014 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (διάρκειας 8 μηνών).

4.Λήψη απόφασης επί της 42/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΚΑΠ Γ δόση 2014) ποσού 51.510,12 €.

5.Λήψη απόφασης επί της 43/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης 2014 με το ποσό των 65.501,60 €.

6.Λήψη απόφασης επί της 44/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ποσού 20.253,77 € (ΚΑΠ 2014 ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης.

7.Λήψη απόφασης επί της 51/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΚΑΠ Δ δόση 2014) ποσού 51.510,12 €.

8.Λήψη απόφασης επί της 52/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών β. δόση υλοποίησης προγράμματος «σχολικός τροχονόμος» με το ποσό των 3.473,26 €..

20:30 συνεδρίαση με θέματα:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2015 (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013).

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2015 (συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού).

21:30 συνεδρίαση με θέματα:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικ. έτους 2015.

2.Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», οικ. έτους 2015.

3.Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικ. έτους 2015.

4.Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», οικ. έτους 2015.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here