Ο ρόλος της Γενικής Γραμματέως στο Δήμο μας!

0
180

Την περασμένη βδομάδα συναντήθηκα με την Γενική Γραμματέα του Δήμου μας για δημοτικά θέματα.

Γενική Γραμματέας στον Δήμο μας είναι η κ. Χριστίνα Κοντάκου, την οποία επέλεξε ο Δήμαρχος κ. Γ. Θωμάκος να είναι «το δεξί του χέρι»!….και από το βιογραφικό της που είναι στο site του Δήμου, λογικά είναι μετακλητή υπάλληλος από την ΜΟΔ.

Λέω λογικά, γιατί δεν βρήκα την Απόφαση του Δημάρχου που την διορίζει αναρτημένη, αν και ίσως να πρέπει να υπάρχει και ΦΕΚ διορισμού της.

Αναρωτήθηκα λοιπόν τι αρμοδιότητες έχει.

Έτσι έψαξα και είδα ότι με το Ν. 1832/1989 προβλέπεται η θέση του Γ.Γ. για Δήμους πάνω από 20.000 κατοίκους.

Είδα παράλληλα και τις διατάξεις:

-Των άρθρων 88 του Ν. 3463/2006 και 161 και 167 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 Ν.3801/2009 και ισχύει σήμερα.

-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́).

-Την παράγραφο 1ε του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει (ΦΕΚ 280/ Α ́).

Έτσι λοιπόν μπορώ να σας ενημερώσω…..μέσα από αυτό το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο, για το σημαντικό έργο του Γενικού Γραμματέα και όλοι μαζί να δούμε αν ασκούνται αυτά τα καθήκοντα από την Γ.Γ. του Δήμου μας.

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει με το Δήμαρχο έγγραφα.

Υπόκειται διοικητικά και ιεραρχικά στο Δήμαρχο. Η διοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από το Γ.Γ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφαση του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ισχύοντα, ο Γ.Γ. ευθύνεται έναντι των πολιτικών οργάνων του Δήμου, και ιδιαίτερα έναντι του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει εκάστοτε η δημοτική αρχή.

Ο Γ.Γ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α.Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β.Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ.Προβαίνει στη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ.Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σ’ αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των άλλων Επιτροπών.

ε.Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ.Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις, και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή.

ζ.Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η.Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο, με απόφασή του, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέρω προβλεπόμενων στο νόμο, στο γενικό γραμματέα του.

Ο Γενικός Γραμματέας δεν πρέπει να σταθεί στο γράμμα και μόνο του νόμου και να ασκεί τις αρμοδιότητες που θα του αναθέσει ο Δήμαρχος θεωρώντας τον εαυτό του ένα ακόμα μέλος του υπηρεσιακού μηχανισμού, αλλά να συμβάλλει με την εμπειρία και τις γνώσεις του ως σύμβουλος του Δημάρχου αλλά και των λοιπών οργάνων του Δήμου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου, με την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος υπηρεσιακού μηχανισμού, συγχρόνως, όμως, δεν θα πρέπει να αποξενώνει την πολιτική ηγεσία από το διοικητικό προσωπικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυσλειτουργία μεταξύ πολιτικής και διοικητικής εξουσίας.

Από τα όσα σας προανέφερα και όσα ακόμα να έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος μας, είναι φανερό το πόσο σημαντικό είναι το έργο της Γ.Γ. του Δήμου.

Είμαι σίγουρος ότι η ίδια ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, όπως και ότι το προσπαθεί, η ερώτηση μου είναι «μήπως οι κακές μέχρι σήμερα πρακτικές που τηρούντο στο Δήμο μας ενοχλούνται και συνεχίζουν να μην την αφήνουν;» Θα το παρακολουθήσουμε και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.

Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για ένα Δήμο λειτουργικό, φιλικό και εξυπηρετικό προς τους δημότες και τους πολίτες και να ξεφύγουμε από το δήμαρχο-κεντρικό σύστημα.

Υ.Γ. Εισηγούμεθα όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης «εμπεδώσουν» τις αρμοδιότητες της Γ.Γ…..για την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του αντιπολιτευτικού τους έργου!! 

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here