Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..αποκλειστικό ρεπορτάζ της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 05/02/2014.

0
185

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε την Τετάρτη 05/02/2014 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία του κ. Ν. Παναγιώτου στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε (1) με την Επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. 18/12/2013 (2) με την Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και (3) συνέχισε με την λήψη αποφάσεων επί «17» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π.2 ημερομηνίας 31/01/2014.

Ερωτηματικά για την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πριν ξεκινήσει η ενημέρωσή του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα της πειθαρχικής ποινής στους 22 δημοτικούς συμβούλους τέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Σκορδίλη, ο οποίος απηύθυνε ερώτημα προς το προεδρείο, αν είναι νομότυπη η σύγκληση του Σώματος, ενώ εκκρεμεί η ποινή της δεκαπενθήμερης αργίας.

Βάσει της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς, που υπογράφουν οι νομικοί σύμβουλοι Σταυρούλα Κεμπερά και Λεωνίδας Λώρας:

«Σύμφωνα με τα άρθρα 233, 238 και ειδικότερα το 234, εδάφιο 6, του ν. 3852/2010, που ρυθμίζουν την πειθαρχική διαδικασία που αφορά τους αιρετούς, είναι ξεκάθαρο και σαφές ότι όλα τα ανωτέρω (περί δήθεν μη νόμιμης συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξαιτίας της θέσεως σε αργία των 22 δημοτικών συμβούλων) είναι αβάσιμα και αναληθή.

Όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, από την επομένη της κοινοποίησης της ποινής σε έκαστο των συμβούλων, υφίσταται χρονική περίοδος 30 ημερών για τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου τμήματος του ΣτΕ, περίοδος κατά την οποία η ποινή δεν εκτελείται.

Επιπροσθέτως, αν τυχόν ασκηθεί από τους προσφεύγοντες αίτηση αναστολής εκτέλεσης μαζί με την κατάθεση της προσφυγής, τότε η ποινή τους, επίσης δεν εκτελείται, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Συνεπώς, και σε συνέχεια των ανωτέρω, είναι απολύτως νόμιμη η σύγκληση αλλά και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Σε β’ βαθμό και κατ’ ουσία η υπόθεση

Όπως, μάλιστα, τόνισε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Κηφισιάς, Λεωνίδας Λώρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ΣτΕ θα κρίνει σε «δεύτερο βαθμό» την υπόθεση και κατ’ ουσία, θα εξετάσει, δηλαδή, το σύνολο της υπόθεσης και όχι μόνο την πειθαρχική παράβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του ελεγκτή νομιμότητας να προσφύγουν κατά αυτής στο ΣτΕ. Πριν από τη συμπλήρωση των 30 ημερών, όποιος θέλει, εκτός από την προσφυγή, μπορεί να καταθέσει και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο τμήμα αναστολών του ΣτΕ.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχουν υποβάλλει, δεν εκτελείται η ποινή. Αν αυτή είναι θετική, η ποινή αναστέλλεται μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή, διαφορετικά οι 22 δημοτικοί σύμβουλοι τίθενται αναγκαστικά σε δεκαπενθήμερη αργία.

Ο κ. Χαράλαμπος Μαυρομμάτης έχει δικαιωθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), σχετικά με το αίτημά του, το οποίο απέρριψε το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς. «Το ΣΕΕΔΔ δεν θα ενασχοληθεί περαιτέρω με τη συγκεκριμένη υπόθεση, εμμένοντας στις απόψεις του, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου», κατέληξε οριστικά το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την υπόθεση του δημότη και το έγγραφό του κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κηφισιάς «για τις κατά νόμο δικές του ενέργειες».

Στα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου, από τον Αύγουστο του 2009, η καταγγελία του κ. Μαυρομάτη προς το ΣΕΕΔΔ αναφέρεται ως «βάσιμη» και ως προς την ελεγχόμενη υπηρεσία τονίζεται: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς αρνείται παρανόμως να ικανοποιήσει την αίτηση του καταγγέλλοντος, μολονότι η σχετική απορριπτική απόφασή του απερρίφθη από την Επιτροπή άρθρου 7 Ν.2839/2000, η απόφαση της οποία κατέστη αμετάκλητη και εκτελεστή».

Προς πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με την «τοποθέτηση» του ανεξάρτητου δημοτικού σύμβουλου Γιώργου Σκορδίλη, δείτε παρακάτω ολόκληρη την βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

{videobox}_0gpA5Wp0FU{/videobox}

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχισε με την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω «17» τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2014. Εγκρίθηκε.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2014. Εγκρίθηκε.3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» έτους 2014. Εγκρίθηκε.

4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης. Εγκρίθηκε.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.265,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Παιδικών Σταθμών. Εγκρίθηκε.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Β/θμιας Εκπ/σης από πόρους του Δήμου (αρ. 158 του Ν. 3463/2006). Εγκρίθηκε.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.05 με τίτλο «Δαπάνη υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές Λυκείων της πόλης μας και διασύνδεση με την αγορά εργασίας», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014. Εγκρίθηκε.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 4.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 euro για το έτος 2014. Εγκρίθηκε.

9. Λήψη απόφασης για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 8.000,00 € στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014. Εγκρίθηκε.

10. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση). Εγκρίθηκε.11. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση). Εγκρίθηκε.

12. Λήψη απόφασης επί της 704/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής στους Δικηγόρους κ.κ. Δεμερτζή, Παπαρηγόπουλο, και Σαφού για τον χειρισμό στην υπόθεση του Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αφορά σε κοινόχρηστους και κοινωφελούς χώρους. Εγκρίθηκε.

13. Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας Παραλή του Κων/νου του τμήματος ΤΕΙ πολιτικών μηχανικών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εγκρίθηκε.

14. Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας ΦΑΡΚΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του Κων/νου του τμήματος ΤΕΙ πολιτικών μηχανικών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εγκρίθηκε.

15. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού επτακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (702,83€). Εγκρίθηκε.

16. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού τετρακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (401,96€). Εγκρίθηκε.

17. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (79,28€). Εγκρίθηκε.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here